Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/198

Denne siden er ikke korrekturlest


TJØ’I’TA I-IERRED. I85 205 575 kg., hvoraf var tilvirket 7 641 kg. smør og solgt endel fløde. Den skummede me1k tilbageleveres leverandørerne. Meie- rierne sysselsatte 6 kvinder-. Maskinerne dreves ved to meierier med damp og ved et med haandkraft. Skogen bestaar af gran, furu og løvskog. Den meste skog ligger ved den indre del af Vi.s-ten og i de fra samme opgaaende dalfører, saaledes i Lakselvens og Laksmarkelvens dalfører, lige til grændsen mod Bindalen, i Sæterelvens dalføre saalangt som til Svarttjern, og i dalen mellem Remjjeld-et og Sti[jeldet; ogsaa i Bønnaaens dalføre er der noget naaleskog. Skogene her er stærkt hugne. Herfra sælges tømmer, og der foregaar en ikke ubetyde- lig handel med ved med de udenfor fjorden liggende distrikter. lI’ømmerdriften er i -aftagende. Lidt naaleskog er der, foruden paa de forannævnte steder, ogsaa vest for Bjørvatn, paa ForvikjÍjeldets vestskraaning mellem gaardene Brødløs og Vevelstad, paa Stokkahattens vestskraaning og omkring Sør.flordens nedre del. 1ndimellem og over naaleskogen vokser lidt birk, rogn og asp. - Langs kysten mellem Vevelstad og Foruik er frodig løv- vegetation. g Paa de større øer, som 7)øtta, (2ffersø, B(erø og Løvø, er der noget birkeskog. Paa enkelte af Tjøtta herreds øvrige øer er lidt spredt krat- skog samt ener. Paa Skogsholmen skal der have været skog. Ved bent-es fra Velfjorden, Bindalen og Namdalen, da Tjøtta herred ikke kan levere tilstrækkeligt; ogsaa torv benyttes til brændsel. Herredet maa kjøbe meget bygningstømmer og for en væ- sentlig del ogsaa brændeved. Til brændsel benyttes lidt stenkul og endel torv. Herredet sælger lidt gran- og furubord, men kjøber meget bord, planker, næver, bark og baand. Middelprisen pr. favn birkeved i 1905 var 14 kr., for furu 12 kr. “og for gran 11 kr. Middelprisen pr. tylvt byg- ningstømmer i 1905 var 15 kr. for 2O fods 5-6“ top. Der er lidt snaumark skikket til skogkultur. I Lakselven er i gjennemsnit i de fem aar 1896-19O0 flø- det 66 tylvter tømmer aarlig. I Sæterelven er i femaaret 1896-190O gjennemsnitlig flødet 76 tylvter tømmer aarlig. I Bønnaaen er i femaaret 1896-19OO gjennemsnitlig flødet l5 tylvter tømmer. -