Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/199

Denne siden er ikke korrekturlest


l86 NORDLANDS AMT. Fra Lakselvvat-n er i femaaret 1896-19O0 gjennemsnitlig flødet 13 tylvter tømmer. Af smaalast er i de nævnte 4 elve flødeti i l896 . . . 105O læs stokkeved - l897 . 1050 » - - 1898 . l 1O0 » - - 1899 . l 1O0 » -- - 1900 . . 1 15O » -- For smaalastens vedkommende var dimensionerne i gjennem- snit 2O fod og 6“ top. Lændse er der ikke i herredet, og der er ingen fællesflødning. Paa Tjøtta herreds fastland er enkelte ikke ubetydelige my- rer. En myr strækker sig langs kysten fra Nordre Høiholm til noget forbi Brødløsgaardene, og ligeledes en fra gaarden Aasen til henimod gaarden Vistnes; denne myr er skilt fra kysten ved et smalt høidedrag. - Fra gaarden Stokka strækker sig en myr først et stykke i øst og derpaa sydover i ca. 2.5 km.s længde; den er ganske smal. . Holsanelvens dalføre er myrlændt fra gaarden Nordre Holsan helt op til Opland, og her gaar myren over til Aunvatn. Mellem Ukkelj”oren og Sørnes ligger en mindre myr, ligeledes en paa Kaajjeldefs østside syd for Hestmarktjern. Paa flere af Tjøtta herreds større og mindre øer er der myr. De betydeligste er Aakvik og Jystadmyren paa Alstens nordøstre de1; den strækker sig fra gaarden Leirvik nordøstlig op til gaardene Hellesvik og Sund i 6.5 km.s længde. Den er paa det bredeste ca. l.5 km. og strækker sig langs de Syv søstres fjeldfod; den gaar intetsteds helt ud til kysten. Den er nogenlunde farbar i den tørre aarstid; det antages, at den med forholdsvis liden ud- gift vilde kunne lade sig udtappe og opdyrke; den bruges nu mest til beite og brændtorv. Paa (2ffersø er mange smaamyrer spredt over den største del af øen. Paa fI)“øtta-S søndre del paa Storvatns vestside er en meget blød myrstrækning, ellers er der næsten overalt paa øen myr- halser mellem fjeldknatterne. Paa Rødøs østre del, paa Mindlan(lets nordøstre del, paa Havnøens nordre del, paa Rosøen, paa Tranøen, paa Aakerøerne og paa flere af de mindre øer er flere myrstrækninger og myrhalser. Paa de fleste steder, hvor der findes myr, skjæres torv til brændsel. . .