Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/200

Denne siden er korrekturlest
187
TJØTTA HERRED.

Tjøtta herred er overordentlig rigt paa sjøfugl. Efugl, teiste, skarv, havlom og forskjellige ænder og gaas.


Paa Store Æsø er lidt kromjernsten.

Rødø bestaar af serpentin. Kromjernsten er i serpentinen brudt paa øens vestside i bugten nord for Sarvhammeren.

Den høie røde serpentinkuppe paa Rødø er let kjendelig ved sin i dagen rødbrune farve.

Husvik blyglansforekomster i Ha1sfjorden i Tjøtta ligger ca. 3 à 4 km. fra gaarden Husvik i vestre affald af Bjørnlien. Gangene fører blyglands i striber og linser og desuden zinkblende, kobberkis, arsenikkis. De har betydelig længde fra syd til nord efter lagene af de omgivende bergarter, som er kalksten, glim- merskifer, hornblendeskifer.

Brunrød oker findes, efter Kraft paa gaarden Rødøen i Tjøtta, men er ikke god.

Marmor forekommer flere steder.

Ved Leirvik er graablaa, hvidstribet marmor; ved Ytre Aakvik er graa-hvidstribet marmor; ved Indre Aakvik er hvid marmor og graablaa marmor. Marmor findes paa Kvalneset ved Kvalnesbogen, ved Ytre og Indre Jystad samt paa strækningen fra Hellesvik til Kvalneset. Ved Kvalnes er rød marmor og grøn marmor med blade af kronglimmer, men med noget svovlkis.

Paa Offersø bestaar halvøens midtre og nordre del af kalksten- eller marmorlag. Marmoren er hvidgraa med graa striber eller schatteringer paa hvid bund eller lysegraa. Feltet er paa enkelte steder, men ikke overa1t, temmelig stærkt gjennemsat af granitgange.

Ogsaa paa Rødø findes marmor.

I graniten ved Forvik i Tjøtta herred er der, efter von Buch, ikke sjelden turmalin; nær gaarden laa blokke med store og vakre sorte turmalinkrystaller i sølvhvide glimmerblade.


Fiskerier. Hjemmefiske drives hele aaret saavel til husbrug som til salg.

Der fiskes torsk, sei, uer og kveite. Torsk og sei tilvirkes som regel til tørflsk eller rundfisk; uer og kveite saltes og benyttes mest i husholdningen.

Vaarfisket og tildels høstfisket drives ude i øerne, i Flesen, Lovunden og Flovær, og fisket foregaar paa skaller og grunde optil et par mil fra land.

Hjemmefisket er af megen betydning og godt. Dette gjælder, naar der er godt om agn.

Der benyttes liner og dybsagn. Til dybsagnfisket mellem