Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/203

Denne siden er ikke korrekturlest


l9O NORDLANDS AMT. Kvalholmen har 3 gaarde. . Sørvær har 3 gaarde og en plads. Laan-an har 2 gaarde og en plads. Flovær har en gaard. Beboelseshuse som udhuse og især sjøhuse er rummelige og vel vedligeholdte. Tagtækningen er torv. Husansamlingeri l9OO i Tjøtta herred var Z*jøtta gaard med 330 beboede huse og 183 hjemmehørende indvaanere. I Tjøtta er befolkningen næsten udelukkende norsk; i l9OO var der 23 finner. Tjøtta herreds matrikulskyld er 615.61 mark. Heri-edet har ifølge den trykte matrikulfortegne1se 102 gaards- nummere, hvilke efter herredets “nuværende matrikulskyld havde en gjennemsnitsskyld af 6.03 mark. Ifølge den officielle Statistik for 1900 var herredets gaards- nummere delt i 303 særskilt skyldsatte brug, hvilke igjen efter opgaverne ved folketællingen i l900 var samlet i 280 selvstæn- dig beboede brug, hvis gjennemsnitlige størrelse efter deres ma- trikulskyld var 2.18 mark. Den officielle statistik har desuden, efter folketællingsopgaverne, 281 ikke særskilt skyldsatte jord- brug eller jordlodder, saaledes ialt 561 selvstændige brug med en samlet matrikulskyld af 611.()O mark. Gjennemsnitsværdieu af skyldmarken var, efter de officielle statistiske beregninger, for Tjøtta thinglag: I 1893-1897 1000 kr., i 1895--1899 9()1 kr., 1897-1901 802 kr., i 1899-1903 844 kr. Efter den officielle statistiks inddeling af de selvstændig beboede brug havde i Tjøtta herred i l90O 14 brug en matri- kulskyld indtil 0.20 mark, 27 brug fra 0.21 til 0.ÖO mark, 38 brug fra 0.51 til 1.00 mark, 1i57 brug fra 1.01 til 3.00 mark, 3O brug fra 3.()1 til 5.00 mai-k, 12 brug fra 5.01 til 10.00 mark, l brug fra 10.1 til 20.00 mark, 1 brug mellem 50.00 og 100.00 mark. Tilsammen 280 brug. Alle opgaver over udsæd og husdyrhold m. m. er fra op- gaverne ved folketællingen i l900. Tjøtta præstegaard, af skyld 9.6O mark, har ikke været gjen- stand for reduktion efter lov af 19de juni 1882. Hovedbrugets indmark er opgivet til 25 a 30 ha., udmarken til 9O a 1OO ha.; ingen skog. Efter opgave fra sognepræsten af 1891 havde hovedbruget følgende besætning: l hest, l2 kjør og 4 smaafæ, samt gjen- nemsnitlig avling omtrent 20 tdr. korn og 6O tdr. poteter. 2 husmandspladse havde samlet areal ca. 0.6 ha., samlet be-