Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/204

Denne siden er ikke korrekturlest


TJØTTA HERRED. I9I sætning 2 kjør og 6 smaafæ samt gjennemsnitlig avling ca. 8 tdr. poteter. Præstegaarden kaldes paa skema ved folketællingen Præste- bakken Tjøtta præstegaard ligger ca. 0.å km. syd for kirken. Det er gaards-nr. 84, ]Îjøtta med Svim1es, brugs-nr. 2. Der er 2 særskilt bortforpagtede dele samt en brugsdel, som drives for sig, «Skolen». ’ Paa præstegaarden (hovedbruget) var udsæden i 1900: l.5 hl. havre, 2.5 hl. havre til gi-ønfoder, 3 kg. græsfrø, 16 hl. poteter. 6 ar brugt til turnips, 2 ar have, deraf 1 ar til kjøkkenhave- vækster. Husdyrhold: 1. hest, 8 storfæ, 1 svin og 19 høns. 2 arbeidskjæ1-rer og 1 slaa- og meiemaskine. Paa de præstegaarden underliggende 3 husmandspladse var udsædeni1900: O.8O hl. byg, O.3O hl. havre til grønfoder, 6.2O hl. poteter. O.50 ar brugt til andre rodfrugter, O.8O ar have til kjøkkenhavevækster. Husdyrhold: 5 storfæ, 2 faar og 1 svin. Paa den anden brugsdel, som drives for sig, «Skolen», var udsæden i 1900: O.3O hl. havre til grønfoder, 3.50 hl. poteter. 0.5 ar brugt til turnips, 4 ar have, deraf I ar til kjøkken- havevækster. Husdyrhold: 2 kjør, 2 faar, l svin og 7 høns. Følgende gaarde har i matrikulskyld over 5 skyldmark: I Vivelstad sogn: Vevelstad, gaards-nr. l2, brugs-nr. l og 2, Vevelsfad og Nord- 1;ollan, af skyld 6.42 mark, har 3 husmandspladse. Udsæd i i 1900: 11.40 hl. havre, 22 hl. poteter, 5 kg. græsfrø. 1.40 ar brugt til kaalrabi, 5.5 ar have. Husdyrho1d: I hest, 14 storfæ, l svin, 21 høns. Der var 2 arbeidskjærrer. Ven-elstad er kirkested, handelssted, poststation og rigstelefon- station samt dampskibsanløbssted. P Gaarden Veve1stad, som tilhørte Herø kirke, blev i aaret l759 overdraget Johan Hvidt, der var bleven eier af baron de Petersens godser paa Helgeland, hvis enke afstod eiendommen i l768 til sønnen, proprietær Niels winter, der boede her i mere end 80 aar og eiede i 1800 et jordegods af skyld 83 vog 2 pd.“ 19Vs mk. Derunder hørte Forvik med Remmen, hvor der var handelssted og jægtebrug, hvilken eiendom i en del aar var be- boet af Winters svigersøn, senere justitsraad Søren Dass Brodtkorb. Forvik. 1ste led i Forvik er sandsynlig trænavnet j’ura, som nu paa Helgeland udtales fora, jaar(r)a. Gaards-nr. 13. Forvik med Remmen, af skyld 6.91 mark, har 6 husmandspladse. Udsæ(l i 1900: I hl. byg, 4 hl. havre, 3O hl. poteter. 0.06 ar brugt til andre rodfrugter. 100.36 ar have, deraf 5O ar til kjøkkenhave-