Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/205

Denne siden er ikke korrekturlest


1-92 Nom)1.AN1)S AMT. vækster. Husdyrhold: 2 heste, l5 storfæ, 18 faar, 2 svin, 71 høns. Der var 2 arbeidskjærrer. O Von Bu(:h skriver i 1807 fra Forvik og Vevelstad i Tjøtta herred: «Over Forvik og Vevelstad strækker der sig en vakker skog af furutræer med nogle graner iblandt i en bred og flad dal ved foden af de høiere fjelde. Vandet falder ned fra fjeldet i smaa hvide, brusende fald og Samler sig paa det flade land til rolige bække, som med sine mangfoldige bugtninger i høi grad liver op i skoglandskabet. Der ligger et venligt landsted paa bakke- skraaningen mellem herlige birke og oretræer, med udsigt over Vevel- stad og sundet. Oppe i skogen fører vakre stier hen langs fjeldene og til andre lignende anlæg mellem de høie, mørke træer; og i nær- heden gaar der en kjørbar vei næsten en hel mil, hvad der i disse klippefulde kystlande næsten er enestaaende. Alt dette er anlagt af Forviks eier, justitsraad Brodtkorb, som allerede længe har erhvervet sig store og misundelsesværdige fortjenester af den egn, han bebor.» Visth-u.s, gammelt navn Vistahús, ligger paa østsiden af Visten, nær dens munding. Gaards-nr. 38, brugs-nr. 2, af skyld 7.01 mark. Udsæd i l900: 3 hl. byg, 5 hl. havre, O.6 hl. havre til grønfoder, 25 hl. poteter. Husdyrhold: l hest, 15 storfæ, 23 faar, 2 svin, l9 høns. Der var 2 arbeidskjærrer. Visten er poststation, den er paa gaarden Ausen. Stokka, nedre, gammelt navn S(okkar, af stokkr, stok. Gaards- nr. 4O,brugs-nr. 5 af skyld 8.19 mark. Udsædi 1900: 4 hl. havre, 24.5 hl. poteter. 2 ar brugt til gulerødder og kaalrabi, lO ar have, deraf 2 ar til kjøkkenhavevækster. Husdyrhold: 1 hest, 12 storfæ, 4 faar, I gjet, 3 svin, 8 høns. Der var 4 arbeidskjærrer. Kvalnes. Navnet kan undertiden sigte til, at hvale har drevet iland paa et saadant nes. men her ligger der vel en sam- menligning til grund mellem nesets form og en hval. Gaarden ligger nemlig ved roden af et langt fremspringende nes, som ved sin form godt kan synes at give anledning til en sammenligning med en hval. Gaards-nr. 66, brugs-nr. 5, af skyld 7.37 mark. Udsæd i 1900: 2 hl. byg, 2 hl. havn-e, 2 hl. havre til grønfoder, 9 hl. poteter. Husdyrhold: 2 heste, 1l storfæ, 7 faar, 9 høns. Der var 1 arbeidskjærre. Gaarden har ingen husmandsplads, men en strandsidder med 3 faar og 1 gjet og 1 hl. poteter udsæd i 1900. I Tjøtta sogn: Jystad, almindelig skrives Ju.s-tad. Efter form fra 1567. Juthesta, er det muligt, at 1ste led kunde indeholde júta, gen. af júti (en mand af jydsk herkomst) brugt som mandsnavn eller mandstilnavn. Gaards-nr. 64, brugs-nr. 2, af skyld 5.73 mark, med4 husmandspladse. Udsæd i 1900: 3 hl. byg, l hl.l havre, l.25 hl. havre til grønfoder, 16.5 hl. poteter. Husdyrhold: 1 hest, 18 storfæ, 14 faar, 4O høns. Der var 1 arbeidskjærre.