Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/213

Denne siden er ikke korrekturlest


200 NORDLANDS AMT. Tro, af þrö, udhulet stok eller sten, nu tro, ogsaa om en vandrende. Ordet maa formodentlig her tages i en betydning, som det ogsaa synes at have.i stedsnavne, en langagtig fordybning. Mindnes. Gaarden ligger paa den søndre ende af den ø, som nu kaldes Mindland, og 1ste led af gaardnavnet maa inde- holde det gamle navn paa denne “ø. Maaske har det gamle navn, men det er usikkert, været Mynda, der kunde være en afledning af mund, haand, idet øens form kan have givet anled- ning til at sammenligne den med en haand. ’ Klipen maa udledes af klip, klipa, klypa, haandfuld, en liden smule, og kan saaledes have betegnet et lidet jordstykke. Trøen, af trø, oldnorsk trǫð, indhegnet havnegang eller eng. Skjelosen ligger ved en vaag med meget smalt indløb; det er vel dette, som i navnet er betegnet som en os. 1ste led er vel skel, skjæl. Rosøen, gammelt navn maaske Röarsøy, sammensat med mands- navnet Röarr. Det er egentlig to øer, adskilte ved et smalt sund. Skotsvær. 1ste led kunde være skot, tilbygning til et hus, i senere sprog ogsaa brugt om skur, tøi-ringshus (I. Aasen). Aakerøen, gammelt navn Akrøy, af akr, ager, og øy. Hestøen sigter vel til, at øen har været brugt som havne- gang for heste. Omnøen, gammelt navn .-[mundaoy, af mandsnavnet zfmundi. Olderoen. 1ste led er trænavnet ǫlr, or. Bukkøen. Uagtet øen ligger temmelig langt tilhavs, er det vel muligt, at navnet kan komme af dyrenavnet bukkr, buk. Det er dog ogsaa tænkeligt, at 1ste led kan indeholde et familienavn. Lisøen. Betydningen dunkel; maaske en udtaleform for Lysøen. Kvalholmen. Navnet er vel begrundet i en sammenligning af øens form med en hval. Taavær. 1ste led kunde være tá, taa, som ofte findes brugt i navne paa nes, men ogsaa paa skjær og holmer. Andre for- klaringer kunde dog ogsaa være mulige. Skogsholmen, gammelt navn Skögsholmr, sammensat med skögr, skog. Det kan forundre noget at finde dette navn saa langt ud mod havet; imidlertid bruges jo skog nu ogsaa om en samling af buske, og en saadan betydning kan ordet vel ogsaa have havt i ældre tid, Kilv(e-r kommer vel af kill, smal, dybt indtrængende vik. Laanan kommer maaske af laan, oldnorsk lǫn, husrække, lang bygning, hovedbygning, vaaningshus. Flovær. Disse øer ligger ytterst ude mod havet. Flovær er sikkert opstaaet af F rovær, idet r ved dissimilation paa grund af