Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/217

Denne siden er ikke korrekturlest


204 D NORDLANDS AmT. De fleste dale i Vefsen herred har enten en nordsydlig ret- ning eller en østvestlig retning, eller snarere, dalene gaar enten helst efter bergarternes strøg, som i det hele er nordsydlig, eller lodret paa strøget. De store dale ligger helst der, hvor der er bergarter, som har mindst evne til at modstaa Vandets og isens arbeide paa det faste fjeld, det vil sige, dalene følger helst skifrene og marmorlagene, medens de høie toppe helst be- staar af mere modstandsdygtige bergarter som gneis og granit. Imidlertid kan det samme dalføre paa en strækning være en dal efter strøget og paa en anden strækning en dal lodret paa strøget; et udmærket eksempel er selve Vej’sendalen, som ovenfor Trofossen er en tverdal med retning fra øst til vest, men som nær Trofossen faar retning mod nord. De dale, som følger berg- arternes strøg, er i det følgende benævnt strøgdale, og de har i denne egn helst retning fra syd til nord, de andre dale er kaldt tverdale, og de har helst retning fra vest til øst eller øst til vest. Dale med retning mod nord eller mod syd er i Vefsen herred Hzmdaalas dal, den nordre del af Vefsendalen med Svenningdalen, Fiplingdalen, Eiteraadalen, Bjørnaadalen, Dret:jadalen. Tverdale er en del af Vefsendalen ovenfor Tro.foss og mange mindre dale. Det vestligste større dalføre i Vefsen herred er Hundaala-S dal, der fra Vefsenfjorden gaar op mod syd over Hundaalvafn og Sørvøtn. I den nedre del ved Vefsenfjord er dalen temmelig bred, men fra gaarden Kleven bliver den smal, har steile, nøgne sider, indtil Demmedalen støder til fra øst; herfra bliver den lidt videre, fjeldskraaningerne er mindre bratte og tildels skogbevoksede, især om Sørvøtn; ovenfor disse vande ender dalen paa grændsen mod Tjøtta. Fra gaarden Kleven i Hundaalas dal gaar en kort dal, Trang- dalen, mod vest ind i Tjøtta herred. I)emme(lalen er en sidedal til Hundaalas dal og gaar med myrlændt dalbund østover op til Vikdalsfleld. Ligeoverfor Demmedalen gaar et trangt dalføre vestover til Blaaj)“eld. Fra den søndre ende af Hundaalvatn gaar et trangt skar, Eidet, over til Grytaavatn i Tjøtta herred. Fjeldene vest for Hundaalas dalføre støder mod vest til grændsen mod Tjøtta. Nordlig ud mod Vefsenfjorden ligger Grønvikj)eldet, 422 m., og saa følger en række grændsefjelde mod Tjøtta med stigende høider mod syd, saaledes Sne“fleldef, 751 m., Blaajjeld, 76O m., længer syd Lille Finknæet, 1068 m., paa nordsiden af den svære botn, hvori Finknævatn, 350 m. o. h., ligger.