Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/218

Denne siden er ikke korrekturlest


VEFSEN HERRED. 205 Vej’sendalen gaar op fra Mosjøen ved Vefsenfjorden herred i sydlig retning. Ligeoverfor Mosjøen ligger ØiJffeldet, 814 m., med steilt fald ned til Vefsenelven, saa her paa dalens vestside kun er et par pladse og et par kværnbrug. Hele Øifjeldets østside er steil, men er i den lavere del ligeoverfor Mosjøen skogbevokset; ellers er fjeldet nøgent og om- trent ufarbart. I Vefsendalen følger ikke hovedveien elven, men ligger øst- ligere; ved Forsjorden bliver dalen smal, atter lidt sydligere ud- vider den sig igjen noget.W Dalbunden bestaar af sandblandet ler og har ganske god skogbund. Baade dalbunden og de lavere dele af dalsiderne er bevoksede med naaleskog og løvskog; skogen er medtagen af stærk hugst. Fra vest støder til Vefsendalen Eitraadalen, der i den syd- lige del har retning mod nord, men saa heier af mod øst, før den ved Eitraastrømmen sydlig for Ravnaaen støder til Vefsen- dalen. Noget sydligere ved Faldmoen kommer hovedveien ned til Vefsenelven, som den senere følger gjennem granskog. Der er skog opover dalsiden, i høiden er fjeldet bart, og elven er mægtig. Veien fører forbi Laksj’oss, hvor der er bygget en 16.5 m. høi og 270 m. lang laksetrappe. Veien gaar længer op under den 390 m. høie Rein.fleldnaa-S-a over den store Glugvasbro og videre forbi Fellingjors og Ti-oj’oss. N ær denne fos ved Baafleldmo faar dalen, der hidtil har havt stigning mod Syd, østlig retning og bliver fra en dal efter bergarternes strøg en tverdal lodret paa strøget. Fra Baafjeldmoen til den ca. 14 km. østlig liggende Fager- lien stiger Vefsendalen ca. 100 m. Dalsiderne gaar for det meste helt ned til elven og er skogbevoksede og flere steder saa slake, at der bliver plads for nogen bebygning. Ovenfor Fagerlien faar Vefsendalen retning mod nordøst, og Vefsenelven, som her paa en strækning kaldes Stilleelven, danner paa et stykke gi-ændsen mod Hatfjelddalen herred, hvorpaa dal- føret kommer ind i dette herred. Ved grændsen støder Store Fiplingdalen t-il. De sidedale, som støder til Vefsendalen paa dennes venstre eller søndre og vestre side skal først omtales. Eiteraadalen gaar op fra Vefsendalen sydlig for gaarden Ravnaa som et trangt gjel med steile sider mod vest 4 km.; saa bøier den mod syd og danner en lang, omtrent l km. bred, myrlændt og tildels skogbevokset dal. De lavere dele af siderne er skogbevoksede med naaleskog og løvskog. Det myr- lændte jordsmon er lidet skikket for opdyrkning. Dalen er frostlændt og korn dyrkes ikke.