Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/219

Denne siden er ikke korrekturlest


206 NoRm.Am)S AMT. Den søndre del af Eiteraadalen staar ved ‘S‘tavasdalen i for- bindelse med Svenningdalen, fra hvilken Stavasdalen gaar vestlig op omkring Stavatn. VeMordskao-dalen gaar som et øde og goldt, men dog farbart skar sydvestlig fra Eiteraadalen ind i Velfjorden. Vinterveien, som tidligere var benyttet mellem herrederne, gaar langs dette gjennem Lomsdalen og videre til Velfjorden ved Stor-børja. Svenningdalen, der fortsætter i Vefsendalens retning mod syd, gaar helt op til grændsen mod Nordre Trondhjems amt, 80 lrm. fra Mosjøen. Dalskraaningerne er nord for Svenningvatn flere steder temmelig bratte, syd for slakere. Dalbunden er delvis myr- lændt; langs Majavøtn er endel større myrstrækninger. Holm-vas(lalen gaar kort nord for Svenningvatn sydvestlig til Holmvatn, fra hvilket endel mindre gjel fører op i fjeldet helt op til Bindalen grændse. Selve Holmvasdalen har skraanende, skogbevoksede dalsider. l)albunden er græsbevokset og enkelte steder myrlændt. Syd for gaarden Holmvasdalen gaar Gaas-va9dalen vestlig op i fjeldmassen. Gjennem dette dalføre gaar vintervei ind i Bin- dalen til Tosbotn. Fra dalens nordside fører atter et dalføre op om Gaasvafn og en anden dal op til og om -]ordbruvatn. Dalførerne er i de lavere liggende dele skogbevoksede og kratbevoksede. Jordbrudalen er steil og uden skog eller krat, kun bevokset med lidt græs og mos. Baaj)“elddalen ligger med retning mod nordvest mellem Vef- sendalen og Svenningdalen; idet den gaar op i nordøstlig ret- ning langs Baafjeldets østside. I sydvest og i nordøst gaar den som et trangt gjel ned til de to dalfører, Vefsendalen og Svenning- dalen, men længere op er den temmelig bred, tildels med myr- lændt jordsmon. Dalbunden og de lavere dalsider er skog- og kratbevoksede. Lille Fiplingdalen med Smaa(jern(lalenÐ gaar fra Vefsendalen nær Fagerlien sydlig op i fjeldet mellem Kapfjeldet og Jerpaasen med Baraasen. Lille F iplingdalen er tildels myrlændt og græs- bevokset. Dalbund og dalsider er skog- og kratbevoksede. Fort- sættelsen sydover af dalen, Smaatjerndalen, er græsbevokset med mosklædte dalsider. Store Fipling(lal med Fl))lillgSUGMS dal gaar op fra Vefsen- dalen først et kort stykke mod øst og bøier saa sydvest og fort- sætter helt til Nordre Trondhjems amt. Den østlige dalside er slakere og bredere end den vestlige, fjeldskraaningerne er skog- og kratbevoksede temmelig høit op. Dalbunden er græsbevokset