Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/220

Denne siden er ikke korrekturlest


VEFSEN HEHBE1). 207 og endel myrlændt, især mellem sjøerne. Bebygningen er ringe og spredt. Det nederste af dalen har ved Vefsenelven en høide af ca. 200 m. o. h. Myren i Sæterdalen ligger omtrent 396 m. o. h. Herfra sæn- ker sig dalen sydover indtil Nordre Trondhjems amtsgrændse, hvor høiden er omtrent 30O m. Der er en hel del tverdale, som fra øst til vest eller fra vest til øst fører fra den ene strøgdal til den anden, saaledes Sommer- veiska-ret, Vinter-ueiskaret, Løipskaret, Simskar(lalen, som fører østover til Hatfjelddalen. Landet mellem Hundaalas dalføre i vest og den nedre del af Vefsendalen med Eiteraadalen i øst naar mod nord ud til Vefsenfjorden, og har steilt fald mod denne. Her naar Digermulen op til 670 m. o. h. Østlig for denne og vestlig for Øifjeldet gaar op i sydlig retning Vikdalen. Vikdal-en ender kjedelformet. Fjeldsiderne er til midten klædte med godt græs og frodig birkeskog. I høiden ligger mægtige klippeblokke, og fjeldene er endnu ’ved midtsommertid dækkede “med sne. Øij)eldet, der ligger vest for Mosjøen og naar en høide af 814 m., er omtalt under Vefsendalen. Mellem Vefsendalen og Hundaalas dal er der en mægtig fjeld- strækning, som benævnes Hun(laalvasjjel(l, og som i den sydlige del naar op til 1000 m. o. h. Fra Hundaalvasfje1d gaar der mange smaadale og botner ned i de større dale mod vest og mod øst. Saaledes gaar mod øst Kvan(lalen ned mod Vefsendalen ved Os- heim, sydlig for Øifjeldet. S Langs grændsen mod Tjøtta ligger en række tildels bræ- dækkede fjelde, som Vestfleldene, 922 m., Storm-9jjeld, 915 m., Vestmanden, 1064 m., Visttinderne, 1236 m., alle i retning fra syd til nord og paa grændsen mod Tjøtta. Fra disse fjelde kommer afdale Finskaret og Storvaselvens dal, der tilsammen danner Skjærlæg(lelvens dal, og denne gaar mod nordøst ned mod Eiteraadalen. Paa vestsiden af Eiteraadalene ligger Holmj)eldet, en lang ryg med retning fra syd til nord. Eiteraadalen fortsætter iVelfjord- skarelvens dal, og vestlig for denne paa grændsen mod Velfjor- den ligger Ve-úskartinden, 1034 m. høi. Landet mellem Eiteraadalen med Velfjorden gi-ændse i vest og Svenningdalen med en del af Vef- sendalen i øst har sydlig for Eiteraadalen høie, brædækkede fjelde. Her naar Maasskartinden 1072 m.o. h, Kvitgjel(let 1245 m., Langskarnæsen 1243 m., LangskarZjeldet 1246 m., .]ordIeule-fjeldet 1040 m., alle med bræer. . Lange grændsen mod Bindalen følger fremdeles en lang række fjelde, hvoraf nogle har bræer, saaledes Breiuastind, 1l20