Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/23

Denne siden er ikke korrekturlest


12 NORDLANDS Amt om fisket og dels for at proviantere. Det hændte, at der var samlet 3O0 fartøier og 2OO fiskerbaade paa engang. Da havnen laa aaben, var flaaden udsat for ko“llisioner, havarier og forlis, og store værdier stod paa spil. De rutegaaende dampskibe, som havde kulstation her, havde store Vanskeligheden det hændte, at de maatte ligge i døgn uden at kunne landsætte post og passagerer, end mindre losse varer eller indtage kul. I 1885 sendte Nordlands amt et andragende fra Bodø havne- styre om anlæg af en molo mellem Rundholmen og fastlandet Havnedirektøren udarbeidede en plan for molo fra Kvit- berget mod Rundholmen, 27O m. (860 fod) lang, beregnet til kr. 52O OOO og en senere udvidelse af dækningen med en molo fra Rundholmen mod fastlandet, beregnet til . . « 30O OOO Tilsam men kr. 820 OOO Da moloen var saa kostbar, gik Storthinget ikke uden videre med paa denne plan, men bevilgede i 1886 kr. 18000 til for- arbeider og undersøgelse af sagkyndige. Ingeniør og kontraktør Bruun og fyrdirektør Rye, der var opnævnt som sagkyndige, anbefalede imidlertid dækningen mere i Overensstemmelse med havnekommissionens forslag, nemlig en molo fra Falkodden (Nakken) mod Nyholmen og en anden fra Nyholmen i retning mod Falkodden med en fri indseilingsaab- ning af 94 m. (8O0 fod). Dette projekt blev beregnet til: Moloen fra Falkodden, 188 m. lang . . . kr. 760000 Molo fra Nyholmen, 94 m. lang . . . « 364000 Tilsammen kr. 1l24000 Havnevæsenet havde imidlertid studeret sagen og fastholdt forslaget om dækningen mellem fastlandet og Rundholmen, men dog noget længere inde paa fastlandssiden og uden afbrydelse ført helt over sundet, hvorved en bedre dækning opnaaedes. Desuden foresloges moloen forlænget over Rundholmen l13 m. mod Nyholmen. 0mkostningerne var beregnet saaledes: Molo fra fastlandet til Rundholmen ..... kr. 866 OOO Forbygning af stranden fra Kvitberget til moloens udgangspunkt paa fastlandet, bygget som jeté « 29 OOO Moloens forlængelse fra Rundholmen mod Nyholme11 « 234 OOO Tilsan1men kr. 1129000