Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/234

Denne siden er ikke korrekturlest


VEFSEN I-IERREI). 22l rigt ertsparti. Det selskab, som eiede denne gang, kjøbte den oprindelige fundgrube med opberedningsværket og fortsatte driften til 1894, da arbeidet blev indskrænket paa grund af prisfaldet paa sølv. Den vaskede malm holdt i 1884--1886 gjennemsnitlig O.25 pct. sølv. Den færdigvaskede malm holdt 5-10 gram guld pr. ton. Guldgehalten var saavidt stor; at den øgede malmens værdi. Malmen fra Svenningdalen blev solgt til Freiberg sølvværki Sachsen. I 1889 solgtes 386 tons med et sølvindhold af 1177 kg. og guldindhold af 3.78 kg., der udbragtes til 106 605 kr. I Svenningdalens gruber er ialt udvundet malm fra 1877- 1899 med et sølvindhold mellem 16000 og 17000 kg. til en samlet værdi af 1.5 million kr. Driften har i det hele givet et lidet overskud, maaske noget over 150 O0O kr. I 189l var der 61 mand, i 1895 1O mand. I de to sidste aar dreves gruberne af et selskab fra Kristiania, der undersøgte de vigtigste gange paa Svenningaasen samt Eiteraa- krokens og Ravnaaens blyglands- og Zinkblendeforekomster. Fundet af den sølvholdige blyglands gav anledning til skjærp- ning paa mange steder i Vefsen, uden at noget af fundene førte til drift med udbytte. Af disse skjærp kan nævnes: Ravnaaens bly- og Zinkanvisninger i Vefsen ved veien til Mosjøen er en række skjærp paa en gang, førende bly- glands og Zinkblende, gaaende parallel med de omgivende kalk- lag. Gangen kan forfølges 15O0 m. “Mægtigheden varierer fra O.15 til l m. Sølvindholdet er ubetydeligt. St. Olafs grube i Svenningaasen blev drevet paa en gang, der gik parallel med de andre gange paa Svenningaasen og førte kvarts og kalkspat med nyrer af blyglands. I Eiteraakroken forekom Zinkblende, blyglands og kise hist og her indsprængt. I Apj)“eldet paa gaarden Svartvatn er kva1-tsgange i kalksten førende blyglands i smaa nyrer og noget arsenikkis. I-gaarden Grams udma1-k er i en lys kalksten smale drum- mer af kobberkis og blyglands blandet med Zinkblende. Tindhaugens skjærp paa gaarden Baatstrand er drevet paa kalksten, hvori var blyglands med Zinkblende og fahlerts som nyrer og drummer. Fellingforsaasens forekomster ligger ret overfor Svenning- aasen paa den anden side af Vefsenelven og fører Zinkblende i en meget kvartsrig hornblendeskifer, der gjennemsættes af granit- gange. Faldmoens ertsanvisning fører Zinkblende og kise i kvarts- nyrer, parallelt med lagene i den her optrændende kalk.