Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/236

Denne siden er ikke korrekturlest


VEFSEN HERRED. 223 F iskeri. I Vefsen drives hverken kystfiske eller havfiske, men inde i Vefsenfjorden er hjemmefiske til husbehov ikke uvig- tigt Redskaber er liner og garn. Der er 3-4 ishuse, som benyttes for laksefisket. . Hjemmefisket er af vigtighed for dem, som bor ved fjorden, og i denne flskes torsk, sei, hyse o.s.v., hvilket giver et vigtigt bidrag til husholdningen og noget til Salg i Mosjøen. For t5O aar siden reiste hver mand, som var over 15 aar og ikke for gammel, paa Lofotfisket eller til andre fiskevær. Nu er dette besøg i Lofoten i aftagende, hvortil har bidraget, at der har været brug for folk ved Sulitelma og i Dunde1-landsdalen. De fiskevær, hvortil Vefsen beboere søger, er foruden Lofo- ten, S’andsun(7vær, Myken, Tr(enen og Valvær. Mange af bønderne har sjøboder i Mosjøen eller i det nord for liggende KuLetadsjøen. “ I 1878 deltog vefsenværingerne i Lofotfisket med 5O0 mand. Undertiden har der været et godt høstfiske af sild i Vefsen- fjorden. Som udbytte af fiskerierne i Vefsen herred angiver den officielle Statistik kun laks og sjøørret: I 1902 2310 kr.,i 1903 1900 kr., i 1904 1704 kr., i 1905 ]702 kr., i 1901i 2053 kr. Husflid. Der arbeides en del i træ, saaledes senge, borde, stole og river, hvilke sælges særlig paa markederne nordenfor. Baadbyggeri drives ogsaa Som husflidsindustri; fembøringer bygges ikke mere, men en del smaabaade, dorier og joller. Sk(lI2.f(3T’.S’ baadbyggeri i Kulstadsjeen, 5 km. fra Mosjøen, byg- ger kuttere, fiskeskøiter, smaa dæksbaade og dorier. Udenfor Mosjøen laa det betydelige dampsagbrug Halsøen, hvorfra der foregik Stor trælastudførsel til England. Bruget, i hvis nærhed der er havn, havde en arbeiderbefolkning paa ti a 70O mennesker. Det var et engelsk interessentskab. Foruden skibe, bestemte til udlandet, var en hel flaade af op til lO0 smaa- fartøier og baade, som indtog træmaterialier især til andre steder i Nordland Nu er der Nes ti-ælastbrug paa Halsøen, Skogosens dampsag og høvleri, Skogosens korn- og guanomølle og Vikdalens korn- og guanomølle paa Vikdalen. Vefsen havde i 1905 6 landhandlere. De vigtigste handels- steder angives at være: Fellingjbrs, KuL9tad.Sjøen og Forsmo. Indskrænkede rettigheder til skjænkning af ø1 og vin har 4 skydsstationer.