Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/238

Denne siden er ikke korrekturlest


VEFSEN HERRED. 225 statistiks beregninger for Vefsen og Hatfjelddalen: I 18934=Î897 632 kr., i 1895-1899 8O0 kr., i 1897--1901 820 kr., i 1899-- 1903 933 kr. Efter den officielle statistiks inddeling af de selvstændig be- boede brug havde i Vefsen hei-red i 19OO 28 brug i matrikul- skyld indtil O.2O mark, 26 fra 0.21 til 0.5O mark, 29 fra O.51 til 1.00 mark, 174 fra 1.01 til 3.00 mark, l38 fra 3.01 til 5.00 mark, 42 fra 5.01 til l0.00 mark, 1 mellem 10.00 og 20.00 mark. Til- sammen 438 brug. Alle opgaver over udsæd og husdyrhold m. m. er fra op- gaverne ved folketællingen i 1900. Præstegaarden heder Dolsfad. Sikker forklaring af navnet kan neppe gives. Til sammenligning kan nævnes ønavnet Dǫrð, nu Dola, i Frøien, som forklares som betydende kastespyd, hen- tydende til en spydlignende form af øen. I Præstegaarden, gaards-nr. 104, bruge-nr’. 1, havde før reduk- tionen en skyld af 10.8O mark, 6 husmandspladse samt 2 særskilt bortforpagtede dele. Efter de foreliggende opgaver var den samlede udsæd i 19O0 13.25 hl. havre til grønfoder, 4 kg. græsfrø og 32.5 hl. poteter. 18 ar have, hvoraf 2 ar til kjøkkenhavevækster. Det samlede husdyrhold var: 2 heste, 29 storfæ, 5 faar, 3 gjeter, 2 svin og 4O høns. 4 arbeidskjærrer, l s1aa- og meiemaskine. Dolstad l1ar, efter at være reduceret i henhold til lov af 19de juni 1882, en skyld af 1O.58 mark (tidligere 1O.80 mark) og følgende arealer: Hovedbruget: dyrket mark 13.90 ha., udyrket slaatteeng 25.55 ha., tun og have 0.82 ha., havn (tildels skog- bevokset) 337.91 ha., tilsammen 78.18 ha., hvortil kommer en ikke kartlagt skogstrækning paa antagelig ca. 200 ha. Hus- mandspladse og bortfæstede jordstykker tilsammen 25.24 ha. Ialt l03.42 ha. O Skogen indeholder gran og birk; den er sentvoksende og af smaa dimensioner og er nogenlunde tilstrækkelig til gaardens forsyning med brænde og gjærdefang, derimod ikke med hus- tømmer. Hovedbruget, som ikke er reduceret, havde efter sognepræstens schematiske opgave af l891 følgende besætning: 2 heste, l5 storfæ og 1O faar, samt gjennemsnitlig avling: 100 hl. poteter, 35 bl. havre og 20 hl. byg, Dolstad ligger straks nord for Mosjøen. “’’ Følgende gaarde har i matrikulskyld over 5 mark: Vikdalen ligger ved en stor, bred vik af Vefsenfjorden, fra hvilken der gaar en elvedal op. Gaards-nr. 14, brugs-nr. 1, af skyld 5.18 mark, har l husmandsplads. Udsæd i 1900: l.33 hl. byg, 1 hl. havre, 2 hl. havre til grønfoder,’ 14 kg. græsfrø, 15 - Nordlands amt III.