Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/24

Denne siden er ikke korrekturlest


BODØ BY. l3 F orbygningen var forudsat bekostet og vedligeholdt af byen. Planerne blev forelagt ingeniørkommissionen, som anbefalede den sidste. Af økonomiske grunde foresloges dog foreløbig kun udført strandbeklædningen til ........ kr. 29000 samt 230 m. af moloen mod Rundholmen, beregnet i murkonstruktion paa underbygning af jeté til . . « 566 OOO Tilsammen kr. 595000 I alle de foreliggende overslag var moloerne forudsat bygget som mur af naturlig sten eller beton paa jeté til ca. 3 m. under ordinært lavvand. Imidlertid havde anlæggets bestyrer havt anledning til i ud- landet, særlig Amerika, at studere de i nyere tid anvendte jeté- konstruktioner og fundet saa mange fordele ved disse, at havne- direktøren fandt sig foranlediget til at foreslaa dækningen i Bodø udført i jeté helt op, hvorved store besparelser opnaaedes. Det sidstnævnte overslag reduceredes saaledes ved denne konstruktionsforandring til 420 OOO kr.. Ingeniørkommissionen fandt imidlertid ikke at kunne an- befale forandringen, og i 1892 faldt den første bevilgning til havnens dækning efter ovenstaaende alternativ og plan, be- regnet til .............. kr. 595000 + et tillæg til strandbeklædningen ...... c 5O0 samt til uddybning af sundet mellem Buerøen og Langskjær ............. « 65OO Tilsammen kr. 602000 Arbeidet paabegyndtes derpaa juni l892 med uddybningen og er senere fortsat med aarlige bevilgninger. Spørgsmaalet om anvendelsen af hel jetékonstruktion udstod til 1896, da havnedirektøren paany fremkom med forslag herom, støttet til indvundne erfaringer. Storthinget gik derpaa med paa forandringeu og vedtog det nye overs1ag, som gik ned i 456 OOO kr. I 1898 blev bevilgningen givet til moloens forlængelse til Rundholmen, hvorved overslaget kom op i 721000 kr., ogi 1901 til en yderligere forlængelse fra Rundholmen udover mod Nyholmen med 8O m. og med et overslag paa 38 5OO kr. Herved kom overslaget op i 759 500 kr., som nu er det gjældende. Det samlede arbeide afsluttedes efter planen høsten 1904 med en større besparelse. Bodø havnestyre søgte under moloanlægget om at faa mudret op arealet indenfor moloen mellem denne og den nye dampskibs-