Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/248

Denne siden er ikke korrekturlest


VEFSEN HERRED. 235 med 1 husmandsplads. Gaards-nr. 192, brugs-nr. 1, Bratbakken, af skyld 3.86 mark. Gaards-nr. 192, brugs-nr. 2, Bratbakken, af skyld 3.78 mai-k. Gaards-nr. 194, brugs-nr. 1, Nyland, indre, af skyld 4.54 mark. Gaards-nr. 195, brugs-nr. 1, Stuvland, af skyld 3.86 mark. Gaards-nr. 195, bruge-nr. 3, Stuvlandsaasen, af skyld 3.78 mark. GaardS-nr. 195, brugs-nr. 7, Stuvland, af skyld 3.78 mark. Gaards-nr. 196, bruge-nr. 3, (Drevland) Slaatremmen, af skyld 3.86 mark. Gaards-nr. 198, bruge-nr. 4, Holand, af skyld 4.78 mai-k. Gaards-n1-.2Ol, brugs-nr. 1, (Skaland) S’tauland, af skyld 4.12 mai-k, med 2 husmandspladse. Gaards-nr. 20l, brugs-nr. 2, Skaland, af skyld 4.36 mai-k, med 2 husmandspladse. Gamle gaardnavne i Vefsen herred: .]uviken, gammelt navn Djápuik. D Grønviken kan komme af gI’(I?Il)2. grøn, og navnet maa i saa- fald sigte til grønne enge inde i viken. Men det er ogsaa muligt, at 1ste led er adjektivet grunm-, grund, som ofte i navne er blevet til Gram-. Søttaren, gammelt navn Szitarim?, skomageren; fiudes som gaa-rdnavn ogsaa i Tune. Ogsaa ellers fiudes, især i nye navne, ord, der betegner ha-andværkere. O-ren, gammelt navn Oyrr, øre, banke af grus og sand, op- lagt af vand; ligger ved Hundaalas udløb i Vefsenfjorden. Kleveu, gammelt navn Kleíf, brat bergside, ad hvilken der gaar en vei. Hundaala er egentlig elvenavn, Som maa være dannet af et (lalnavn, Hum1ardalr eller Hum1dal“r, der igjen maa komme af et oprindeligt elvenavn H1mn. “ Høinesdalen er sandsynlig at opfatte som Høgnes-, af høg, høi, Som nu i Namdalen udtales høyg. Gaarden ligger i en kort bækkedal, som munder ud i Vefsenfjordeu mellem to nes, hvoraf navnlig det indre er meget høit Digermulen, gammelt navn ])igr)íu2l-i, af digr, tyk, bred, og máli, mule paa dyr, i stedsnavne om høie, bredt afsluttende nes. Her maa navnet egentlig tilhøre det brede, høie fremspring af landet paa vestsiden af Vefsenfjorde11, under hvilket gaarden ligger. Demmeldale1e ligger ved en tverelvs udløb i Hundaa1a, og 1ste led kan antages at indeholde et elvenavn. Hundaalvatnet ligger ved et vand af samme navn, som gjen- ne1nstrømmes af Hundaala. ]3jørm:olden ligger ved Hundaalvatn og er formodentlig op- rindelig sæter. Kommer vel snarere af dyrenavuet bjørn end af mandsnavnet.