Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/25

Denne siden er ikke korrekturlest


14 NoR-m.AN1)S AMT. kai. Andragendet blev først afslaaet, men senere tilladt udført for den besparelse, som opnaaedes paa moloanlægget. I 1905 og 1906 kom da ogsaa dette arbeide til udførelse. En del af mudderet pumpedes op bag den nye dampskibskai af havnevæsenets mudderapparat «Suggen». Der er-i det hele udført mudring for ca. 4O OOO kr. Fartøier, som ikke anløber Bodø, kan ankre i Skibsholmsun- det, nordvest for Hjertø, men her gaar svær dønning ind med sydvestlig og nordøstlig vind. Bodø -fyr er et hvidt stenhus paa Nyholmen ved Bodø havn. 1898 besluttedes anlæg af en dampskibskai af sten paa den vestre side af den saakaldte Falkodde, beregnet til 225 OOO kr. Dette vigtige anlæg blev fuldført i 1904. Kirken Bodø (byens) kirke er en langkirke af træ, 18 m. o. h., indviet 6te januar 1888; den har 110O siddepladse. Den er opført i henkold til kgl. resl. af 6te juni 1885. Byen blev et eget Sogn ved kgl. resl. af 3Ote august 1884, fra 1ste januar 1885 at regne, og eget præstegjeld ved kgl. resl. af 31te december 1896. Kirken staar paa den saakaldte Vindmøllebakke. Ved kgl. resl. blev der tillige anlagt en- kirke- gaard for byen i Breiviken, omtrent 850 m. fra kirkestedet. I 190O besluttedes anlæg af ny kirkegaard paa en parcel af gaarden Hernes, søndenfor byen; den i midten af 80-aarene an- lagte kirkegaard i byens vestre ende viste sig for en del ubrugelig, da grunden bestod af ler. Begge kirkegaarde ligger nu indenfor bygrændsen. En methodistkirke ligger paa hjørnet af Dronningens gade og Tordenskjolds gade. Offentlige bygninger i Bodø er: Embedsboligen for amtmanden i Nordlands amt ligger i Stor- gaden, paa hjørnet af Raadhusgaden; den blev erhvervet for det offentlige ved skjøde fra amtmand Stabell af 6te juni 1843 for en kjøbesum af 2640 spd. Med kjøbet fulgte en til 9O spd. værdsat jordeiendom, som nu er solgt fra eiendommen. Byg- ningen bestaar af en i 2 etager opført tømret hovedbygning med skifertag; den indeholder 12 værelser, foruden rum, der tjener til opbevaring af embedets arkiv. Til bygningen hører udhuse, fjøs og stald o.s.v. Samtlige udhusbygninger er smaa og for- synede med torvta-g. Til eiendommen hører en have og en græsvold. Bygningernes samlede brandtakst er ]6410 kr. Alle bygninger er gamle, brøstfældige og uhensigtsmæssige. Hovedbygningen er bygget sammen af 3 forskjellige bygninger,