Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/251

Denne siden er ikke korrekturlest


238 NORDLANDS AMT. elven, heder udentvivl Bjorbækken, af björr, bæver. Bjurbækken og Bjuraaen findes i Hemnes og i Mo, og Bjordalselven er navn paa en elv, som falder ud i Vefsenelven nedenfor Valryggen. Slillelvaasen har navn efter en elv, Stillelven, eller snarere en del af Svartvaselven, som bærer dette navn paa et stykke, hvor den gaar med svag strøm gjennem myrland. Svar-tvatn har navn efter et vand med my1ede omgivelser. Navnet sigter vel til mørk, mudret bund. Stabjbr.s“moen. Stabben bruges meget hyppig som navn paa fjelde og paa skjær med bratte sider. Formodentlig betegner Stabfors en fos, i hvilken der rager op et skjær eller en klippe. Herringbofnet. Herring er vistnok navn paa elven. Shjaamoen.. Første led er sh;jaa, skur, tørringshus: her maa vel nærmest tænkes paa et “torvskur. ]Hønnaasen. Første led er Uǫrn, tjern. Killeraa-sen kaldes Tu‘U872t. Daglignavnet maa henføres til þ1áj’r, en sideform til þátfa, og maa her som almindelig sigte til en fjeldhøide nær gaarden. Reinfleldet. Navnet tilhører egentlig et høit og vidtstrakt fjeld, under hvilket gaarden ligger. Første led er dyrenavnet rein. Nordaasen kaldes Kruno. Kruna, Krona, findes ofte som fjeld- navn, og det er sandsynlig ogsaa her at opfatte saaledes, Gaar- den ligger høit paa en isoleret aas af temmelig lidet omfang. Klubben, af klubb, bjergknold. Ravafn ligger ved to vande af samme navn, som har afløb gjemmem Ravnaaen. Første led er vel rad, oldnorsk rǫð, en stor banke af gruset eller stenig jord; en jevn og langstrakt jordryg. Foksta(l er et nydannet navn. Gaarden kaldtes Ravatn ind- til for lidt over 3O aar siden, da navnet, samtidig med at husene blev flyttede, blev ombyttet med Fokstad. Dette navn skal sigte til, at der her om vinteren staar stærkt snedrev ned fra fjeldene. ‘4lsgaa)-den kan være .4ldisargarðr, af kvindenavnet Al(lís. Bjørn(1(1en, om-e, har navn efter en sideelv til Vefsenelven, hvis dalføre paa en lang strækning gaar parallelt med dennes. 13jørnaaen, dannet af dyrenavnet bjǫrn, er et almindeligt elvenavn. Ei)2remmen. Første led er vel trænavnet einir. Rjørna(1lien ligger høit oppe over Bjørnaaen. Skogs(((csen. Matrikulnavnet maa være dannet af gaardnavnet Skog og betegne Stedet som tidligere underbrug under denne gaard. 1S‘kog, gammelt navn Skögr, skog. Kringlearen. Første led er kringla, kreds, ring. Sidste led er øyrr, øre. Stedet ligger ved Vefsenelven. Hals, gammelt navn HaLs, hals. Gaarden ligger paa et un- der fjeldet fremspringende smalt høidedrag med affald til sletten paa begge sider.