Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/253

Denne siden er ikke korrekturlest


240 NoBn1.ANns AMT. Lillesme(Iseng, øvre, gammelt navn S‘miðseng, sammensat med mandsnavnet Smiðr eller smiðr, smed, haandværker. .]ordbæksletten. Jordbæk pleier i Helgeland at betegne en bæk, som paa et stykke gaar under jorden. Roka(1sen. Første led kan være rokka, jernrust, hvorved navnet vil faa samme betydning som Ryðáss, af ryð, rust. Hellefleld, ytre. Navnet tilhører egentlig det nordenfor lig- gende store fjeld. Første led kan vel være hella, helle, uagtet dette ord vel nu her udtales hylla. Guldmoen. Første led maa være mandsnavnet Gulli. Groftremmen. Første led er grqfte, som i Nordland og Nam- dalen betegner planten bregne. Skjet1Yiken ligger ved en vik af Mjaavatn. Skit- maa sigte til myret, blød jordbund eller til dyndet bund i viken. Ma(1vatnet, gammelt navn 2lUávatn, hvori første led er ngjár, ‘núór, Wsmal. Navnet tilhører egentlig det vandZ ved hvilket gaar- dene ligger. Dette ligger imellem Fustvatn og Ømmervatn og er i forhold til disse langt og smalt. ’ GOjlth[IIl(]BIl, af go(lfa(ler, goj’ar, bedstefader. Strømsmɔs ligger ved den korte elv mellem Ømmervatn og Mjaavatn, som udenfor gaarden ved nogle holmer indsnevres til en strøm. Tu1weset. Første led er þáfa, tue, i stedsnavne oftest brugt om høider og fjelde. Her maa sigtes til en høi fje1dkoll lige indenfor gaarden, som ligger paa et nes ved Ømmervatn. Troldaasuren. Sidste led er urð, ur, stenhob. Troldaasen maa være det indenfor liggende fjeld, hvor der efter kartet er en bækkedal, som kaldes Trolddalen. Da Trolla findes brugt som elvenavn, er det tænkeligt, at bækken her ogsaa har havt dette navn. Men navnene kan ogsaa være ligefrem sammensat med troll, trold. Ømmer‘1.?ashoved ligger ved Ømmervatn nær mundingen af den fra vandet udløbende elv. Ømmervatn har vel oprindelig havt et usammensat navn. Det kunde mulig være dannet af imbr(1, i Nordland ymmer, hymber, havlom. Næ1:e)-veien med Kaldaahaugen. Næverveien, Vel af naäfr, hen- tydende til birkesk0g. Ved gaarden falder der ud i Ømmervatn en elv, som paa kartet kaldes Kalaaen, af kala, at gjøre kold. Hatten har navn efter et høit, isoleret og spidst fjeld østenfor gaarden Hatten, oldnorsk hǫttr, er et meget alminde- ligt fjeldnavn. .4ngermoen antages at være et «nedsættende navn», sammen- sat med anger, anger, fortrydelse. Bjørkremmen blev optaget 1708. Kommer af trænavnet bjǫrk og rim, langagtig forhøining.