Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/254

Denne siden er ikke korrekturlest


VEFSEN HEBRE1). 241 Vashoved ligger ved Drevjas udløb af Drevatn. Tømmermyrmoen. Tømmermyr betegner en myr, paa hvilken der vokser tømmerskog. Kummerneset ligger ved elven Kumras udIøb i Drevja. Samme elvenavn er bevaret i Gildeskaal i gaardnavnet Kummern. Kummermoen ligger nær elven Kumra. Trøen. Trø, oldnorsk trǫð, almindelig brugt om en indhegnet havnegang, en indhegnet eng. Øigaarden, ødegaard, oldn. øyðigarðr, en ubeboet gaard med nogle huse, en forladt gaard. Lamoen. Første led er udentvivl laða, lade, hølade eller kornlade. Strøm, gammelt navn Straumr, strøm. Gaarden ligger ved Drevja, og navnet maa sigte til en strøm i denne.. Bergsnev, gammelt navn Bergsnej. Sidste led er nej; i betyd- ning af fremstikkende spids, pynt-, fremstaaende kant. Gaardens beliggenhed svarer til denne betydning, idet den ligger under det spidse, nordlige fremspring af fjeldet Vetaasen. St21vland, gammelt navn Stáj’aland eller Stúflan(l, hvori første led er stúj’r, stump, i stedsnavne vel at forstaa i betydningen: stubbe.af et træ, eller snarere Stufland, af en dermed beslægtet stamme stuji“-. Navnet betegner saaledes vel et jordstykke, hvor skogen er huggen ned, og stubberne staar igjen. Utnes ligger ytterst paa neset mellem Drev1andsbugten og Vefsenfjorden. Navnet er at forklare som «det ytterste eller langt ude fremstikkende nes». Hol(md, gammelt navn I-[öl(md, af hor (h(ir), l1øi: det høie 1and. Gaarden ligger temmelig høit. Lin(Iset kan neppe komme af trænavnet lind, da Søndmøre er gi-ændsen for lindens udbredelse Man kunde mulig tænke paa mandsnavnet Lfni eller kvindenavnet Lina. Fornesviken har sit navn efter et i Vefsenfjo1-den fremstik- kende nes, som efter kartet heder Forneset. Dette navn maa ogsaa her udentvivl forklares af .fornes, fremstikkende, fremra- gende nes eller odde. Søfling. Det er muligt, at der ligger et elvenavn til grund, som har tilhørt den forbi gaarden rindende bæk. Skaland formodes at komme af skaði, skade, saaledes at nav- net sigter til skade, som er forvoldt ved jordfa1d eller skred. Denne forklaring synes ogsaa her at kunne være rimelig. Gaar- den Iigger noget i høiden ved en fossende bæk. I andre tilfælde kan der være grund til at tænke paa Sammensætning med et mandsnavu Skaði = Skagi. Staul(m, af stǫðull, melkeplads for kvæget. 16 - Nordlands amt III.