Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/257

Denne siden er ikke korrekturlest


244 NoRn1.AN1)S A1uT. siden af Storvatn, indtil den ved broen over Storvaselven fører ind i Hatfjelddalen. Skydsstationer i herredet er: .4ngermo, Haukland, .Mos:jøen, Fokstad, Laksj’ors, Felling.fors og Klovimoen-. Veien er bygget med statsbidrag og er en 3-4 m. bred chaussé med gode Stigningsforhold; største stigning er 1: 15. Broerne er alle træbroer paa stenka.r, undtagen broen over Skjerva ved Mosjøen, som er en jernbro i et 25 m.s spærid. Veiens længde inden Vefsen herred er ca. 88 km. Fra denne vei gaar ca. l km. øst for Haukland en rode- lagt bygdevei nordvestlig til For.s-moen i Drevjadalen, ca. 9 km. lang. Straks øst for Halsøen gaar rodelagt bygdevei nordlig til Kulstadsjøen og Rynes, ca. ].6 km. lang. t Den samlede 1ængde af disse veie i Vefseu er ca. 98.6 km. Andre kjørbare veie er: Fra Mo.s:jøm fører gaardVei forbi Andaasgaardene til MolWremm-en, ca. 8 km. Fra ZlIo fører vei sydover langs østsiden af Vefsenelven til guanofabriken, ca. l km. Fra veien ved Strauman fører vei sydover langs østsiden af Mjaavatn til gaarden 2lUaavatn, ca. 2 km. Fra veien ved gaarden Strøm fører Vei langs Fustvatns østSide til Herringdalen, ca. 5 km. Fra veien ved Baajjeldmoen, med færgested over Vefsenelven, fører en af det engelske kompani anlagt gaardvei sydover langs østsiden af Svenningdalselven og Lille Svenningvatn til et turist- hotel paa eidet mellem begge Svenningvøtn. Veien er ca. 2.5 m. bred, med maksimumsstigning 1:l2, veiens længde er ca. 24 km. Den samlede længde af disse veie er ca. 4O km. Vin te rvei er der paa Vefsenelven, efterat denne i november som regel er islagt; man maa kjøre overland forbi de ntilfrosne fossefald og stryk. Fra Fiplingkroken til Klovimoen fører vintervei, som ofte er ufarbar paa grund af den store snemængde. Vefsen herred var i l902 delt i 33 skolekredse med 898 undervisningsberettigede børn, 13 lærere, 7 lærerinder. Ifølge skatteligningen udgjorde den samlede antagne in d- tæ gt for 1906 658 700 kr., fo rmuen 19652O0 kr. Sam]et herreds s kat for 1906 var 55487 kr., fordelt paa l 627 skatydere. MOSj0e11 ladeSted. Mo-sjøen ladested i Vefsen herred i Søndre Helgeland fogderi ligger paa 65Ó 5O‘ 2l“ nordlig bredde og 20 28‘ længde øst for Kristiania meridian (dette er dampskibs- kaiens beliggenhed).