Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/258

Denne siden er ikke korrekturlest


A MOSJøEN 1.A1)EsTE1). 245 Mosjøen, hvis a-real udgjør O.88 km.9. er en del af Vefsen pr(estegjeld og sogn og en del af Vej3sen lensmandsdistrikt og thinglag. Mosjøen ligger ved eller nær bunden af Vefsenfjorden og ved Vefsenelvens udløb. Vefsenelven har ved udløbet nordlig retning og optager nær sit udløb bielven Sk;jerva, som først har nordlig retning og saa bøier mod vest ved Vefsen eller I)olstad kirke, før den falder i Vefsenelven. Paa den flade landstrækning, som begrændses af Vefsenelven i vest og af Skjerva i nord og øst, ligger Mosjøen, og ladestedets omraade er begrændset af disse to elve, saaledes at det ligger som paa en halvø, der mod syd er forbundet med Vefsen heri-ed. Byen ligger saaledes til i forhold- til Øifjeldet og fjeldene ude i fjorden, at solen gaar to gange ned bag fjeldet og kommer to gange op paa sin vandring rundt himmelhvælvingen om sommeren. Mod nordnordvest ser man fra stranden ved Mosjøen ud- over Vefsenfjorden, hvor vestsiden af fjorden er brat, medens østsiden har mildere formen Imod østsydøst sees fra Mosjøen det 1443 m. høie snedækkede fjeld Brurskanken. Byen og dens gader. Mosjøen er regelmæssig bebygget, gaderne er brede og delvis beplantet med alléer af unge birke og rognetræer. Husene i Mosjøen er mest to-etages tømmerbygninger med kvist. De er dels tækkede med skifer, dels med torv, dels med pap, dels med tagsten. Den flade landstrækning, hvorpaa Mosjøen ladested ligger, er op til omtrent 1 km. bred i retning fra øst til vest og 0.8 km. i nord og syd. Ladestedet er reguleret i et sæt af gader med retning fra syd til nord langs Vefsenelvens retning og en række gader med retning i øst og vest efter Skjervas nedre løb. Det er da de gader, som ligger nærmest de to nævnte elve, som er bebygget; i det hele er der reguleret 32 gader, men det er kun nogle af dem, som er bymæssig bebygget. Nord--sydgaaende gader er: Sjøgaden, nærmest Vefsenelven, gaar langs denne fra kaien, som ligger der, hvor Skjerva og Vefsenelven mødes. Paa Sjø- gadens sydside langs Vefsenelven ligger der en række boder og brygger. Sjøgadens fortsættelse i sydlig retning kaldes Elvegadm, hvilken bøier mod sydøst, saaledes som Vefsenelvens bred bøier. Ligeløbende med Sjøgaden med retning fra nord til syd gaar vestligst Nedre Strandgade, Øvre Strandgade, Kristian Kvales gade, hvilke gader er bebyggede, tættest nærmere elven. Længer