Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/26

Denne siden er ikke korrekturlest


Bonø BY. 15 og gulvene i de forskjellige bygninger ligger i forskjelligt niveau. Bygningen afgiver ikke nogen passende embedsbolig, og den burde ombyttes med en ny. Bodø toldsted har et toldpakhus, opført af tømmer, og en kai (platting) af tømmer. Pakhuset med brygge er opført i 1876 paa Bodø kjøbstads grund med en bekostning af 1120O kr. G Loftetagen og et mindre rum i 1ste etage er udleiet til telegrafvæsenet. Bygningen er i god stand. Bryggen er i mindre god for- fatning. Eiendommen kan ansættes til en værdi af 14000 kr. Bodø .flskerimuseum, som ligger med hovedfa(;ade mod Prinsens gade, er opført af Nordlands fiskeriselskab med bidrag af staten, Bodø brændevinssamlag, Bodø sparebank, kommunen og private. Det kostede omkring 45000 kr. i 1904. Det er en murstensbygning, og det afgiver tillige lokale for Bodø folkebibliothek og for en teknisk aftenskole. Museet viser fiskernes redskaber; der er not- og garnred- skaber, angleredskaber, liner, tauge, garnspil, linespil og for- skjellige andre fiskeredskaber, modeller af baade og gjenstande til at vise fiskernes husstel og udrustning, forskjellige fiskeprodukter, og endelig en fiskesamling og andre dyresamlinger samt et bi- bliothek. Distrikt.sfængslet ligger paa hjørnet af Storgaden og Raadhus- gaden. Der er apothek i Storgaden. Bodø apothek er oprettet i 1794. Der er telegraf- og telej’onstationn samt et abonnen-ttelej’o)met, til- hørende telegrafvæsenet, i byen. Von BuCh skriver i 1807 fra Bodø: - Man har her (ved Bodø gaard) ved fjorden bygget et stort, vakkert sygehus og ved et ganske lidet bidrag fra hver ind- bygger i egnen lønnet en læge, der bor i dette hus. Distriktet er dog for vidtløftigt for én mand. Nordlands amt er fuldstændig saa stort som Portugal. Der er nu et stort amtssygehus paa Bodø. Kommunen har et laZaret indenfor bygrændsen ved Kon- gens gade. Folkeskolen har en bygning som toges i brug i 1894. Folkeskolen havde i 19O0 25 klasser med 696 elever, 8 lærere og l0 lærerinder. Udgifterne, der i 1895 var budgetteret til kr. 18292.66, var i 190O steget til 3l900 kr. Stigningen skriver sig dels fra skolens vækst, dels fra forbedringen af lærerperso- nalets lønninger. I 1899 igangsattes et skolekjøkken, hvortil bidrag erholdtes af sa-mlaget. Bodø folkeskole havde i 1903 685 elever, 8 lærere og 1O lærerinder. Skoledagenes antal, hvori samtlige børn skulde have