Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/262

Denne siden er ikke korrekturlest


1uosJøEN LADESTED. 249 stemmeret før, og Mosjøens første mandtal omfattede 69 navne. Det første kommunevalg holdtes 30te ’oktober 1875. Mosjøens første kommunestyremøde holdtes den 19de no- vember 1875, hvor grændsen for havnedistriktet fastsattes at skulle være fra pladsen Røiten i lige linje til Hysberget i Øi- fjeldet. 2 pct. af toldintraderne skulde opkræves til indtægt for havnekassen. Byens budget for 1876 udgjorde 5000 kr. Apothek blev oprettet i 1877. Mosjøen ligger ikke saaledes, at det har betingelser for ud- vikling til nogen større by. Det er som centralpunkt for de omliggende ikke ubetydelige distrikter, at det har betydning som handelsplads. Strandstedets folkemængde gik ved tællingen i 1865 op til 370. Ved udgangen af 1875 var den gaaet op til 774. 0mkring disse tider var det gode tider. I 1866-å-75 faldt en stor del af de rige storsildflskerier, der skabte liv i handelen over hele Nordland, og da storsilden forsvandt omkring 1872 og 1873, kom de rige sommersildfiskerier. . Mosjøen var ogsaa berørt heraf. “ Dels gjennem egne fiskere, notbrug og fartøier, dels indirekte gjennem andre blev der for- øget rørelse. Det engelske interessentskab begyndte sit skogbrug omkring 1865, og det dreves i stor maalestok, hvilket havde stor betydning. Stedet gik en tid jevnt frem. Fra 1875 vokste folke- tallet fra 774 til l066 i 1880, og aarligaars byggedes endel nye huse. Men ved dette tidspunkt indtraadte en stilStand. Et par af stedets større handlende maatte indstille sin bedrift, bygge- lysten blev mindre, og de, som vilde sælge sine eiendomme, havde vanskeligt for at finde kjøbere. Den 14de marts 1890 overgik der byen en ulykke, idet der fra toppen af det omtrent 800 m. høie Øifjeld gik et sneskred med en bredde paa omtrent 80O m. Det gik i elven og paa enkelte steder over den, og lufttrykket ved skredet var saa stærkt, at det langs elven rev ned og lagde i ruiner omtrent 12 større og mindre bygningen og et ligesaa stort antal tog skade. Skaden ansloges til 30 00O kr. To mennesker kom alvorlig til skade. Gamle folk fortalte, at for omtrent 1OO aar siden gik et næsten ligesaa stort sneskred. Telegrafstationen (den gang Vefsen station) aabnedes i ok- tober 1867. p Privat telefon anlagdes i 1891. Det første aar havde den 5 abonnenter i byen og 2 paa landet; i 19O0 havde den 18 abon- nenter i byen og 14 paa landet. Siden almindelig værnepligt i 1897 blev indført i Tromsø stift, eksercerer Vefsen og Ranen kredskompanier, 3-4O0 mand, i byens umiddelbare nærhed med indkvartering i byen; dette har været en ikke uvæsentlig indtægtskilde for stedet.