Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/265

Denne siden er ikke korrekturlest


252 - NoR1)1.AN1)s Au-r. Tællingerne i l875, 189O og l900 er den officielle folke- tælling. C I ladestedet er postkontor, telegrafstation, toldkontor, apothek, 2 læger, 1 dyrlæge, 2 aviser, sparebank. Der er telegraf- og rigstelefonstation samt et privat abonnentnet med centralstation paa stedet. Vandværket er i 1889 bekostet af samlaget med en ud- gift af 28 277 kr., og vandet, der er godt og rigeligt, indtages fra en myrstrækning ved gaarden Mo. Hovedledningen er ca. 2000 m. lang og trykbøiden l6 m., rørvidde 178 mm. Ledningen kan i 3 straaler og til 8 m.s høide levere ca. 9OO liter vand i minuttet. I byen er ledningen endnu forholdsvis lidet forgrenet. Ved vandværkets anlæg viste det sig, at i 1889 var brand- kontingenten af husene ca. 33O0 kr, og præmien af løsørefor- sikring 530O kr. Paa disse beløb opnaaedes l21Zs pct. nedslag paa husenes brandkontingent og præmien i den private løsøre- forsikring nedsattes fra 10 til 81Zs pro mille. I 1858 valgtes en brandkommission for Mosjøen. ’ Gadcbelysningen. I 1878 havde man 3 à 4 gadelygter, alle i Sjøgaden. Lidt efter lidt kom ogsaa lygter i andre gader. I 1879 var der 5 lygter, 1881 7, 1886-89 1l, l890-94 14, 1895-98 l6 og 19OO 20. Gadebelysningen har i de senere aar kostet ca. 20O kr. aarlig. I 1858 og ved reglement af 186O fik Stedet et nogenlunde ordnet brandvæsen. Man havde en liden og mindre god sprøite. Efter vandværkets anlæg i 1889 blev brandvæsenet ordnet, og der anskaffedes slukningsmateriel. Nyt brandreglement kom der i 1892. Et fremskridt var det, at Mosjøen i 19Ol fik kloak nedlagt i de to større ’hovedgader samt i nogle tvergader. 0mkost- ningerne dækkedes af et opsparet fond, væsentlig skaffet tilveie ved samlagsmidler. Legat for Mosjøens vel er oprettet af Mosjøens samlag for brændevinshandel ved beslutning af 29de oktober 1895 med grundkapital af 2O 0OO kr., stadfæstct ved kongelig resolution af 16de juli 1907. Grundkapitalen maa ikke an- gribes. En tredjedel af den aarlige rente kan oplægges til fremme af større almennyttige foretagender. Legatet forvaltes af et styre, bestaaende af Mosjøens magistrat og ordfører samt samlagets direktion. Legatets formaal er at virke til Mosjøens vel derved, at dets indtægter anvendes til understøttelse af almennyttige