Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/266

Denne siden er ikke korrekturlest


MOSJØEN LADESTED. . 253 indretninger for Mosjøen af den beskaffenhed, at kommunen efter lovgivningen ikke selv p11g1;cxW at sørge for dem og fortrinsvis saa- danne, som hidtil bar været understøttede af samlaget. Mosjøens ungdomslag stiftedes l897. .Vefsens skytterlag stiftedes i l877. I l881 vedtoges det nuværende navn «Mosjøens og Vefsens skytterlag». ’ Mosjøens og Vefsens skilag stiftedes den 5te novem- ber 1896. Fast skydsstation med to tredjedele statsbidrag blev opret- tet fra 1ste januar 1878. I 1896 oprettedes Mosjøens folkebibliothek, der i 190O tællede 72O bind, væsentlig af skjønliteratur. Frelsesarmeen holdt sit indtog i Mosjøen l895. Frimissionen begyndte sin virksomhed i Mosjøen i 1896, da den fik eget lokale, «NaZaret». Foreningens medlemmer er ikke udmeldt af statskirken. Goodtemplarforeningen, loge «Haalogalaud», stiftedes i 1882. I 1885 stiftedes vMosjøens og Vefsens totalafbolds- forening», Og talte i 19O0 74 medlemmer, hvoraf over halvpar- ten hørte hjemme i Mosjøen. Vefsen sparebank oprettedes i l860 og har stadig havt sit sæde i Mosjøen. Sparebankens forvaltningskapital udgjorde ved udgangen af 190O 743 228 kr., i l895 478 769 kr. I 19OO var sparebankens fond og eiendomme 8l 5l4 kr. Ved udgangen .af 19OO havde et antal af 1354 indsky- dere tilgode kr. 66l 709.28. Handel og haandværksdrift er de vigtigste nærings- veie i Mosjøen. Mosjøens opland er Ve.fsen, Hatflelddalen og en del af Hemnes og desuden en del af de svenske [bygder Tárna og Vilhelmina; desuden kystherrederne udenfor Vefsenfjorden. ‘ Fra kystdistrikterne føres saltet fisk, uer og sei, medens der hentes trælast tilbage. Fra indlandet føres smør, vildt, skind af kalv, gjet, sau og ren. I l905--l906 kom ca. 5O OOO ryper til Mosjøen. Baade, simplere møbler, andre trævarer, ved og næver sen- des ogsaa til de nordligere dele af landet. Der er flere baadbyggere og snedkere i Mosjøen. Ved kgl. resl. af 25de februar l899 blev den for kjøbstæderne gjældende lovgivning om haandværksdriften gjort gjældende for Mosjøen. De forskjellige haandværk havde allerede da forholds-