Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/267

Denne siden er ikke korrekturlest


254 . NORDLANDS AMT. vis mange‘udøvere, og siden bar flere haandværkere aflagt svende- prøve og taget borgerskab. “ “ Mosjøens samlag for brændevinshandel, der nedvoteredes i 1907, var eneberettiget til salg og udskjænl(ning af brændevin og har været en vigtig økonomisk støtte for kommunen, saavel ved den kommunen af samlaget tilfaldne afgift, i l9O0 2226 kr. mod i 1895 2 266 kr., og skatter,i19OO 165l kr., i 1895 l245 kr., samlaget betalte og dertil uddelte betydelige beløb til byen, i 19OO 751O kr., i 1895 6501 kr. I 1905 var af spirituosa omsat 30 98l liter mod 30198 liter i 1904. Omsætningen har i de sidste 9 aar udgjort: 1897 53 265.32 1898 68 859.97 l899 82 800.38 19OO 94 671.24 l9Ol 98 225.72 l902 105 809.26 1903 1l3 763.1O 1904 98 O75.8O 1905 l14 328.56 Nettoindtægten af brændevinsforretningen var i 1905 kr l( 5o1 (l) Heraf tilkom : Statskassen 65 pct. . . kr. II 4’l9.17 Kommunen 15 pct. . . » 2635.19 Amtskommunen 2 pct. . » 35l.36 ---1;- » 144O5.1.2 igjen kr. 3 162.2:3- Nettofortjeneste af ø1forretningen ...... » 4 l57.98 ’ Tilsammen kr. 732O.21 som var det samlede beløb til uddeling. I 1860-aarene opgav bandelsmændene i Mosjøen godvillig sin ret til brændevinshandel og udskjænkning. Men nogle aar der- efter var drikfældigheden større end før, særlig efter Halsøbrugets oprettelse, og der maatte ansættes en politibetjent. Ved høieste resolution af 6te mai l879 blev der tilstaaet to rettigheder til brændevinshandel. Fra 1ste januar l,880 oprette- des samlag. xEdrueligheden tiltog, og smughandel ophørte I 2O aar, 1880-1899, har samlaget af sit overskud uddelt