Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/268

Denne siden er ikke korrekturlest


MoS.1øEN LADESTED. 255 l18327 kr., saaledes til Skolevæsenet ca. 49 OOO kr., Vefsen her- red med mere ca. 7 OOO kr., til sygehus 23OO kr., til træplant- ning 66O kr., til landgangskai 25OO kr., til folkebibliothek 170O I(r., til Mosjøens bad 32()O kr., til kloaker 55OO kr. I samlagets generalforsamling l895 blev oprettet «Legat for Mosjøens vel» med grundkapital 2O OOO kr., der da udgjorde samlagets hele formue. l Ved samlagsafstemningen i l896 blev samlaget staaende med l5 stemmers overvægt (317 mod 302). I 1907 blev sam- laget nedvoteret. - Som følge af ladestedets beliggenhed inderst inde ved bun- den af Vefsenfjorden har skibsfart og fiskeri spi1let forholds- vis liden rolle for Stedet i sammenligning med den betydning, handel og haandværk har havt. Uer koster in Mosjøen lå øre stykket; 3 uer veier 2 kg.; smaatorsk, 1 kg. vægtig, koster l2 øre. Ladestedet havde i 19OO 7 dampskibsanløb om ugen, heraf 4 af hovedpostskibene og 3 af lokalskibene. Mosjøen anlebes af det Berg-enske og Nordenfjeldske samt af det Vesten-aalske dampskibsselskabs baade foruden af lokalbaadene. De større dampskibe kan dog ikke gaa ind til Mosjøen, men maa ankre op indenfor Halsøen i en rende, som kaldes Merrahullet. Ved Halsøen kan de lægge til kaien. De mindre skibe kan ved flod gaa ind til Mosjøen. c Kreaturhold samt fjærkræ i Mosjøen: l900. 1890. Heste ........ 5 8 Storfæ . . 46 56 Faar . . 4 33 Gjeter . . 42 5 l Svin . . . 3 l O Høne ........ 38 32 U d s æ d og det til h a ve anvendte areal i l900: Havre .......... 5 hl. Vikker .... . l » Poteter .... . 76 » Havre til grønfoder ..... l9 » Areal af have var 3 ar. Der var ingen frugttræer, I slaa- og meiemaskine, I firhjulet og tospændt arbeidsvogn og 4 fir- hjulede og enspændte og l0 tohjulede. I byens umiddelbare nærhed er l større meieri og 2 sagbrug.