Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/269

Denne siden er ikke korrekturlest


256 NORDLANDS AMT. I Mosjøen udkommer: Nordlands Folke-blad, som begyndte l88O og fortsætter endnu. Helgelands Tidende. som begyndte 1875 og fortsætter endnu. Ansgar begyndte 1905 og fortsætter endnu. F)jeldblomsten udkom i 1897. De brandforsikrede huses værdi udgjorde i l9OO 960 5O0 kr. mod i l895 63698O kr. I 1906 var bygninger-nes antal 270 med en samlet assurancesum af 1353 710 kr. I 1876 understøttedes af fattigvæsenet 15 hovedpersoner, og udgifterne var kr. 608.33. Bykassens gjæld er forholdsvis liden, 3000 kr. i l9O0 mod 5000 kr. i 1895. Budgettet stillede sig i 19OO saaledes: Udgift 31000 kr. mod i 1895 25 440 kr. Udlignet paa formue og indtægt i 1900 163O0 kr. mod i 1895 1l40O kr. I 1875 var der 227 skatydere. . Der var i 1875 15 handelsborgere og ca. 60 haandværkere, men neppe 6 havde aflagt svendeprøve. Byskatten var i 1875 kr. 6.25 pr. lO0 kr. skatbar næring, i 1898 til l9OO 13.5 til 14.10 pct., uagtet skatydernes antal er steget til omkring 500. Efter skatteligningen for 1901 var her 13 handelsborgere, 20 snedkere, 12 tømmermænd, 5 skræddere, 2l skomagere, hvoraf nogle svende og lære-gutter, 32 embeds- og bestillingsmænd, hvoriblandt lærere, lærerinder m. fl., 1 apotheker, I sadelmager, 11 malere, hvoriblandt flere svende og gutter, l guldsmed, l boghandler, 5 bagere, 3 smede, l farver, 6 fotografer, I glas- mester, 2 blikkenslagere, 2 redaktører, 4 typografer, 3 garvere, 1 bødker, 3 urmagere, hvoraf 1 svend, 4 murere, 3 baadbyg- gere og 24 fiskere. Antagen Skatbar samlet for-mue. nær-ing. nær-ing. skat. Kr. Kr. Kr. Kr. 1876 . . 393 000 205 0O0 88 488 4002.50 1901 . . 7531OO 352 345 1l4175 13606.00 Udgiftsbudgettet for 19Ol: Administrationen . . kr. 820.00 Politi- og retsvæsen . » 1600.00 Veivæsen . . 400.00 Skydsvæsen . 400.00 Gadebelysning 230.00 Vandværket . 300.00 Brandvæsen . 450.00 Sundhedsvæsen 10O .O0 Skole-væsen . 17 272.67 0verføres kr.