Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/27

Denne siden er ikke korrekturlest


16 NORDLANDS AMT. besøgt skolen, var 152532, men der var 1l116 forsømmelser eller 7.3 pct., medens forsømmelser gjennemsnitlig i rigets byer var 5.8 pct. - Middelskolens bygning mod Prindsens gade blev taget i brug i 1888. Ved begyndelsen af skoleaaret 188O--81 begyndte den da oprettede kommunale middelskole i forbindelse med pigeskole med 3 lærere og 2 lærerinder og et elevantal af omkring 4O gutter og piger. Bodø høiere almenskole havde i 1900-1901 20O elever, 10 lærere og 3 lærerinder, foruden timelærere. Udgiftsbudgettet var 22l75 kn Fra 1ste juli 190O gik skolen over til offentlig skole med realgymnasium. Samtidig inddroges den handelsklasse, der før var knyttet til skolen. Bodø offentlige høiere alme11skole havde i 1903 3 klasser i gymnasiet og 4 i middelskolen. Gymnasiet havde 28 elever, middelskolen 127. Antallet af lærere var 13, lærerinder Sko- lens udgift var 37 027 kr., hvoraf 21272 kr. var statstilskud. I 1900 besluttedes oprettet en teknisk a“ftenskole for byen. Denne begyndte i 1900 med 30 faste og 5 hospiterende elever. I l892 oprettede staten en “flskeriskole paa Bodø. Undervis- visningen meddeltes gratis og omfattede naturfag, tegning, bog- holderi, metoder for hermetisk nedlægning, røgning, marinering samt sløid og blikarbeide. Denne skole er nu nedlagt. Paa Nyholmen findes endnu levninger af en i l807 opført skandse. Paa øen Nyholmen blev nemlig en skandse anlagt under krig-saarene l807-l4. Denne skandse bestod af et hovedværk øverst oppe paa klippen og tre underliggende batterier. Hoved- værket var opført af jord og beklædt med en 3--6 fod tyk mur. Ved den almindelige folketælling og ved den kommunale tælling i 1896, 1905 og 1906 har Bodø folkemængde udgjort: 1825 253 1835 239 1845 258 1855 228 1865 5l9 1875 1478 1890 3656 1896 4309 l900 4877 1905 4408 1906 4209