Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/274

Denne siden er ikke korrekturlest


HATFJELDDALEN I-IERRED. 261 (Sarajavrek). Her er det trættende og sent at vandre, da det uafladelig bærer op den ene haug eller aas og ned den anden. Fjelde i disse egne er: Det før nævnte Fla((jýeld, 1375 m., har mod nord og øst snebræer. Seet fra øst gjør det noksaa mægtigt indtryk. Saksinfleld, syd for Ranseren, er en fjeldstrækning langs rigsgrændsen og ind i Sverige. Den høieste top naar l313 m. o. h. Øst for en top af 1289 m.s høide ligger en smal, omtrent 2 km. lang snebræ. Rainesj)eld, l345 m., nord for Ranseren, naar ogsaa over rigsgrændsen, med temmelig stenet overflade. Det høieste punkt er Rainesklumpen, 145l m. Nordligere ligger Rapesfinden, 1302 m., og Drakontinden, 1142 m. Vestligere ligger: Store R6i)l“fj6Zd8t, 1225 m., (“levlarsfjeld, 1257 m., Østre-og Vestre H-un(lfleld, 976 m. og 893 m. høie. Høieste top i Gapsfleldene er 1158 m. Langs og i grændsen mod Nordre Trondhjems amt ligger fra rigs.grændsen i øst vestover: Store Børgc:fjeld. Toppe fra øst til vest paa Børgefjeld er: Gr(endserøs må 204, .]adnems røs, I 213 m. o. h., Børgcåfjeld, 137O m., Jetnamsklumpen, trigonometrisk punkt, 1521 m., Vieɔ”majjeld, høieste top l22O m., og Tøl2(l(åj].8Zd, høieste top 889 m. 1 Mod vest i grændsen mod Vefsen herred ligger den søndre del af Børg(?j)eld. Toppe fra syd til nord paa Børgefjeld er: Store I(jukkelen, 1034 m., Gaksþelds østre top, 1226 m., Maas- skar“flel(Is søndre top, l284 m., Kvigtind, trigonometrisk punkt, 1703 m., G-ilmeðe, 1073 m. ’ Hele den søndre og vestre fjeldstrækning langs grændsen mod det Trondhjemske og Vefsen kaldes Børge)jel(l; det er mæg- tigt og vildt med høie toppe. Finnerne har som udtryk for den eiendommelige natur det ordsprog: «Børgefjeld er Børgefjeld». I den vestre del er dybe, vilde, tildels gjennemgaaende skar med hovedretning fra øst til vest. Øverst er oftest et lag løse, skarpkantede stene, søndersprængte ved Vandets og frostens lang- varige arbeide i disse veir-haarde og for veirforandringer saa ud- satte egne. - Landet mellem Vefsenelvens dal og Susenelvi øst og i syd Tiplingdalen og Simskarelvens dal støder mod vest til Vefsen herred. Vestlig langs grændsen mod Vefsen herred ligger det mæg- tige Børgefleld med toppe op til 165O m. o. h. og med flere bræer langs grændsen Paa de nederste skraaninger langs Vefsenelven og Susenelv er der græs, birkeskog og naaleskog. l høidenW er fjeldet nøgent eller dækket af bræ. De øverste flade strækninger af fjeldene omkring eller nord for Simskarfje1d har talrige skarpkantede