Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/276

Denne siden er ikke korrekturlest


I-1ATFJELDDALEN HERRED. 263 Sverige, saaledes Rotvaselvens dal og Øvre Daningelvens dal med Daningskaret. Begge er græsbevoksede og mosklædte, men uden skog; i de lavere dele er endel myr-lænde. Nordlig for Vefsenelvens dal og Urikerdalen op- tager i Hatfjelddalen herred Røssvatn et areal af 109.9 km.2, og her skal først omtales de dalfører, som gaar ned til Røssvatn; først omtales den dal, Stor-elvens dal, som munder ud i Røssvatns nordøstlige bugt, Østerbugten, og saa omtales dalens som munder rundt vandet paa nordsiden, vestsiden, sydsiden og østsiden. Dale i Hatfjelddalen herred: Storelvens dat gaar op fra Røss- vatn mod øst ind til og ind i Sverige. Den er forholdsvis bred; især ovenfor Storfossen er myrlændt bund. Dalen er græsgroet, og der er birk med enkelte naaletræer. Spjeltjjelddalen gaar fra Røssvatns nordside imod nord ind i Hemnes herred. Dalbunden har græs, birkeskog“ og birkekrat og er yndet af finnerne for sine gode renbeiter. Stekvasdalen gaar nordover fra Røssvatn helt op til Okstind- bræen. I den midtre del er dalbunden her temmelig bred med blød og vanskelig farbar myr. I den nedre del er lidt birkeskog, birkekrat og græs. Dalen ender i en vældig botn, fyldt med evig is og sne. Bessedørdalen gaar fra Røssvatn nordover og deler sig i to mindre dale, der omslutter Tverfjeldet og naar helt op iOkstind- bræen. Kun i den nedre dal er der noget birkeskog og birke- krat. Dalbunden og de nedre dele af dalsiderne har græs. De to grene af dalen kaldes Store og Dille Bessedørdal. Store Bessedørdal er den østligste Skaret gaar fra Røssvatn op til Skarvatn og videre til grænd- sen mod Hemnes, hvor vandskjellet er. Dalføret fortsætter videre ind i Hemnes til Bleikvatn, og folk til og fra Korgendalen gaar over her. Nederst er der lidt birk og birkekrat. Dalbunden er græsbevokset. Røssvasbugtens dal.føre, Kongsdalen, gaar fra Røssvatn vestover op til grændsen mod Hemnes. Dalbunden og de nedre dalsider mod Røssvasbugten har græs og lidt birkeskog og krat. Tustervatus, Lille Tustm“ua1ns og Røssaaens dalføre sænker sig fra Røssvatn nordvestlig til grændsen af Hemnes herred ved Sørpundfoss. Fra elvens udløb, Strømmen, er dalbunden optaget af Tustervøtn og Røssaaen. Bredderne og de lavere dele af dal- siderne er græsgroede og har birkeskog og krat; enkelte steder er lidt naaleskog. Bredderne er tildels lidt myrlændte, men der er ingen steder vanskeligt at fare. Laukskarelvens dalføre gaar fra Vesterbugten nordlig mellem Laukskarfjeld og Ørefjeld op til ]Øærffngvatn. Dalbunden er græsbevokset og delvis myrlændt. I den nedre og midtre del har dalbunden og de lavere dalsider birk og birkekrat.