Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/277

Denne siden er ikke korrekturlest


264 Non1)1.ANns A1HT. Vesterbugten- og Gjeittindskarelvens dalføre gaar i vestlig, nord- vestlig og nordlig retning op til og om Gjeittindskarvaln og videre op til Gjeiltin(lskaret i gi-ændsen mod Vefsen herred. Dalbunden og dalsiderne er lavere ned græsklædte og bevoksede med birk og birkekrat, og om Vesterbugten er enkelte naaletræer. Dal- bunden langs Gjeittindska1-elven er myrlændt, og der er enkelte steder vanskeligt at fare. Fra Vesterbugten gaar mod syd Tvilldalen ind i Vefsen herred. Den er i den nederste del en noksaa bred, delvis myrlændt for- sænkning mellem Apfjeldets og Vadfjeldets nordre dele og er græsbevokset, med lidt løvskog og enkelte løvtræer. Bjørkaaselven og Maasvasel“1:ens dal gaar fra Røssvatn østlig til henimod rigsgrændsen. Dalbunden er ogsaa her som i de foregaaende dalfører optaget af større og mindre vande. Fra Røssvatn og indtil imellem Esjeklumpen og Vaagvasfjeld er dal- bunden delvis myrlændt, samt saavel denne som dalsiderne græs- klædt og bevoksede med birk og krat, i den nederste del er der noget naaleskog. Ellers er dalføret græsklædt og mosbevokset. Alle de nævnte dale har udmærket beiteland med kraftigt og høit græs. Hoveddalførerne paa østsiden af Røssvatn gaar østlig opover og ind i Sverige, og fjeldene har sine høieste toppe i den vestre del. Kun enkelte mindre dale sænker sig indoveri Sverige. ]1’rulaaens og Krutvatns dalføre gaar fra Røssvatn i østlig retning om Krutvøtn ind i Sverige. Dalsiderne skraaner som regel nedtil elven eller sjøerne, saa at der er ikke nogen flad dalbund undtagen mellem Lilleelven og Krutaaen, og mellem Vestre og Østre Krutvatn. Saavel dalbund som dalsider er græs- bevoksede, og indtil en høide af ca. 650 m. vokser birk og krat. Fra Krutaaens dalføre trænger først i sydlig, senere i østlig retning Vaagc)a-S-elveas dalføre og Vaagvasdalen, som i den nederste del mellem Røddiken og Svarthammeren har græs, birk og krat. Fra den søndre side af Krutvatn gaar vestlig Rauvasel1-ens og Ravn-øtn-S dalføre Dalbunden er nederst ved østre Krutvatn græsgroet og skogbevokset, ellers gi-æsklædt og mosgroet. Dalføret staar i forbindelse med Vaagøas-(lalen ved Skaret mellem Svarthamn1eren og Vaagvasfjeldet, hvilket skar ligger 78O m. o. h. Sørdalen, Varnvatns og Favnvams dalføre gaar fra Sørdals- bugten ved Røssvatn imod øst op om Rauvatn og ind i Sverige. Dalføret begrændses i nord af Brah;f)“eldets og .-1kj3eldøts, i syd af Jofjel(lets, Varnfjelds og KruWelds skraaninger. Dalen har en længde fra vest til øst af ca. 20 km., stiger fra Røssvatn, 374 m. o. h., til Rauvatn, 552 m. o. h. Mellem Røssvatn (Sørdalsbugten) og Favnvatn har dalbunden