Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/279

Denne siden er ikke korrekturlest


266 NoRm.ANns AMT. sen af Vefsen herred langs .]Vamj)eldet, 1159 m., og Apfleldet, 850 m., medens høiden aftager sydover langs grændsen over Vad- jjeldet, 771 m., og Storvasaas(m, 514 m. “ Lavt nede og paa dele af fjeldskraaningerne er græs og birkeskog og naaleskog; høiere op er der mos undtagen i de bratte styrtninger og høiest oppe. Landet med Gjeittindskarelv, Vesterbugten, Røssvatn og Storelven i syd og øst grændser mod vest til Vefsen herred og mod nord til Hemnes herred. Landet skraaner mod Røssvatn og dettes bugter, og der er en mængde større og mindre vasdrag med udløb i RVøssvatn. Røssvatns afløb, Røssaen, strømmer dog i modsat retning nordvestlig omtrent 5 km. til grændsen af Hemnes. I den nordligste del af den heromhandlede strækning ligger Hatfjelddalen hen-eds høieste fjelde. Langs grændsen mod Hem- nes ligger den sydøstligste del af ()kstindbræen og af ()ksj)“eldet og dets rygge Kongsjjeld, Jørentindj)el(let og N(mshaugen. Den vestre del har ogsaa høie fjelde, især langs grændsen mod Hemnes. Ogsaa der er en mængde større og mindre vasdrag, ligesom der ogsaa er mange større og mindre sjøer og tjern. Den nedre del af fjeldene er bevokset med birk, enkelte steder er lidt gran og furu. Høiere op er fjeldet mosgroet, og øverst nøgent, af og til dækket af ur. OkSjÏj(’Zd(9t8 nordligste del er inden Hatfjelddalen herred dækket af Okstindbræen i høider fra 1000-l 600 m. Op af bræen stikker enkelte nøgne toppe. Oksfjeldet kan bestiges fra Bessedør uden særlige Vanskeligheden De lavere dele skraaner mod Røssvatn og er bevokset med birk og birkekrat Den høieste top, l868 m., ligger paa grændsen mod Hemnes. Paa Kongsfjelds lavere skraaninger er der ogsaa birk og birkekrat med enkelte naaletræer. De høieste toppe, 1 125 m. og 1129 m., samt Kongsen, 900 m., ligger paa grændsen mod Hemnes herred. .]ørentind, trigonometrisk punkt, 1035 m., lig- ger paa’grændsen mod Hemnes. Sydøstlig for Jørentindfjeldet ligger Likjjeldet, 861 m., og Larygen, 828 m., og saa fortsætter fjeldet lavere nordøstlig til Røssvasbugten i Sundsaasen, 588 m. og 566 m., samt vestover i Grandkonef)’eld, 86O m. Fra Jørentindfjeldet fortsætter vestover med lavere fjeld langs Hemnes grændse mellem denne og Tustervatn til Røssaaens dalføre ved Sørpundfossen. Fjeldets nordskraaninger og vestskraa- ninger har tildels ikke saa tyndt jordlag, og i de lavere dele er godt græs, og flere steder lavest nede er der birkekrat og vidjekrat, og ved Tustervatn birkeskog og enkelte naaletræer. Almdalsþeldet, 875 m., paa grændsen mod Vefsen hei-red, er