Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/281

Denne siden er ikke korrekturlest


268 NORDLANDS AMT. aaen og Lilleelven er gjennemfuret af utallige smaadale og gjel og har utallige smaatoppe. Lavere langs Røssvatn er mere jevn overflade dækket af græs og skog. - I den søndre del ligger Vaagva.S;fjeld med ])urmaalsj)eld samt Tuen, 593 m., Røddiken, 622 m., Svarthammeren, 1000 m., og Krutvasrøddiken, 1039 m. Disse fjelde har steile sider, som tildels er utilgjængelige. Vaagvasfleld, 1120 m. og l121m., ser fra vest ud som en top; herfra er vakker udsigt. Røssva“sholmen i R-øssvatn har fjelde med længderetning fra sydøst til nordvest og med høide indtil 574 m. Høiest oppe er der smaatoppe. Vestlig paa øen ligger G‘losen, 441 m. høi. Fjeldsiderne langs Røssvatn og Favnvatn samt Krutaa- og Bjørkaavasdragets dale har græs og skog, er ellers mosbevokset, og kun i de høieste og bratteste dele er der nøgent fjeld. Hvor fjeldene bestaar af serpentin, har de en gulbrun farve i over- fladen. Skin(Zfeldclalen gaar fra Norge over Øvre Sk-ind.feldvat“n, 654 m. o. h., og Nedre Skindjeldvatn ostover med afløb til Sverige. Dal- bund og dalsider er græsklædte og mosbevoksede. Omkring Nedre Skindfeldvatn, 605 m. o. h., er noget birk og birkekrat. Arealet af bræerne i Hatfjelddalen herred er 60.60 km.2 De er tidligere omtalt (bind I, pag. 110 og 114). Geologi. I Hatfjelddalen har skiferbergarter en overor- dentlig stor udbredelse, saaledes omkring Røssvatn, i selve Hat- fjelddalen og østover til -grændsen, medens granit og gneis dan- ner den sydlige del af herredet ligesom den nordlige del om- kring Okstinderne. Ogsaa nogle gabbrofelter forekommer syd- østlig for Røssvatn. I Hatfjelddalen er der mange kupper og større fjelde af serpentin; saaledes det steile, 1 128 meter høie fjeld Hatten, som hæver sig over det omgivende fjeld. . Langs dalførerne saavel i Vefsendalen som i Hatfjelddalen er der strækninger langs elvene dækket af aur, sand og ler. Hatfje1ddalens geo1ogi er omtalt tidligere (bind 1, pag. 16O). Elve, som gaar under jorden, er tidligere omtalt (bind I, pag. 467). Herredets vasdrag er tidligere omtalt (bind I, pag. 374, 386, 401 og 453). De elve, hvis neds1agsdistrikter delvis ligger i Hatfjelddalen herred, er: Røssaaen med bielvene Krutaaen, Gjettindskarelven, Varm)aselven, Storelven, SZýelWeldelven, Bleikvaselven og Bjørkaaselven. Vej”senel-ven med bielvene Elgsvøtns vasdrag, l“;Vnkerelven, Su-sen