Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/29

Denne siden er ikke korrekturlest


18 NORDLANDS AMT. vandposter, 65 stkr. gadelygter (petroleum), 107 stkr. kloakslug, 53 stkr. kloakkummer og 15 stkr. brandtelegrafkasser. Legatet jor «Bodø bys vel» er oprettet af Bodø samlag for brændevinsbandel ved beslutning af 25de juni 1895 med grund- kapital paa 4714O kr. Ifølge de for legatet ved høieste resolu- tion af 6te februar l905 stadfæstede statuter skal grundkapi- talen aldrig angribes, men forøges, idet 1Z10 af hvert aars ind- tægter tillægges kapitalen. Legatets indtægter anvendes til almen- nyttige indretninger for Bodø by af den beskaffenhed, at kom- munen ikke selv pligter at sørge for dem. I den henseende kan indtil Ve af aarets indtægter efter fradrag af den ovennævnte 1Z10, der altid tillægges grundkapitalen, oplægges til anvendelse ved fremme af større almennyttige foretagender; dog maa beløbet aldrig overstige 1f4 af legatets kapital. Beslutning om uddelingen fattes af legatstyret sammen med det samlede kommunestyre i Bodø by. Legatet forvaltes af et styre, bestaaende af Bodø magistrat og kommunestyrets ordfører samt 3 valgte medlemmer. Legatet er, som nævnt, stadfæstet ved høieste resolution af 6te februar 1905. Beholdning 3lte (lecember l906 var kr. 84 306.49. I Bodø er der en turisfforeYaing, som har turisthytte paa Røn- vikfjeldet. Der er Nordlands “flskeri.forening, en handelsforening, en ar- beiderforening og et arbeidersamfund, en haandværks- og industri- forening. I Bodø er Norges banks aj“deling, oprettet i 1875; den har særskilt bygning i Storgaden. Bodø sparebank ligger paa hjørnet af Storgaden og Raadhus- gaden; den blev oprettet i 1859. Bodø sparebanks eget fond udgjorde i 1900 278 571 kr., antallet af indskydere 4615 og deres tilgodehavende 1 93O 943 kr. Forvaltningskapitalen var 2214 513 kr. - Nordlands priuatbank, oprettet i 1893, havde i 1900 en total- o1nsætning af 53V2 mill. kr., overskuddet udgjorde 92216 kr., udbytte til aktionærerne 7 pct. Aktiekapitalen blev i 1899 ud- videt til 2 mill. kr. . Foruden disse banker har Stedet en privat bankierforretning. Handel Bodøs udførsel til udlandet af fiskeprodukter er fremdeles ringe. Der udførtes i l904 tørfisk til en værdi af 56 O0O kr. og af klipfisk til en værdi af 43 900 kr. Naar Bodøs