Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/292

Denne siden er ikke korrekturlest


HATFJELDDALEN HEBaEn. 279 I den varmeste aarstid, juli og august, flyttede finnerne høit op i fjeldet, hvor de opslog sine telte i den øverste skog- rand. Ogsaa her opførte de rengjærder, og eftersom skogen borthuggedes, flyttede de længere ned. Paa denne maade dan- nedes snaufjeld fra to kanter. Ved høstlegerne paa vestre og laveste side af Susenfjeld, imod Lille Susendalen, er i løbet af ca. 60 aar dannet en snaufjeldflade paa 50 km.2 størrelse, hvor tidligere var stor birkeskog.C Strækninger, som tidligere har bestaaet af furuskog, er gaaet over til birk; dette er tilfælde i den øverste del af Susendalen fra Trollerudshøgda og østover til omtrent 5 km. østenfor Kroken. Paa denne strækning har før været stor, sammenhængende furu- skog med nogen indblanding af gran til en høide af 600 m. over havet. Enkelte kjæmpetrær stod igjen lige til den aller seneste tid. I Vallien, Aasli og Skinberg, hvor skoglierne stiger mere jevnt op fra dalbunden, har furuen gaaet ca. 3 km. op- over lierne; længere oppe i dalen, hvor disse er brattere, har bredden været mindre; omtrent 5 km. østenfor Kroken staar de sidste furuskogrester kun langs elven. Denne furuskog har før fortsat vestover fra Trollerudshøgda og helt til Valhøgda, hvor den øvre og fladere del af Ti-ollerud, Svenskli, Svenskvold og Slet- jjeldlien har bestaaet af furuskog til noget nær 600 m over havet Af denne betydelige furuskog er nu igjen nogle ubetydelige rester langs elven. Paa søndre side af Susendalen har furuskogen holdt sig noget bedre; her har finnerne ikke opholdt sig saa meget. Da bebyggelsen af Øvre Susendal for 60-70 aar siden be- gyndte, var der adskillige rester igjen af gammel furuskog, mest enkeltstaaende trær. De fleste af disse blæste ned under orkanen nat til 8de Oktober 1837. Resten er senere hugget. Furuskogen synes atter at ville gaa op i den samme høide som tidligere, maaske mere opblandet med gran. Dette vil maaske lettere ske, eftersom finnerne forsvinder. ør-jedalen fra Sommerfjeldets østre ende til høiden mod Fisk- løsdalen har ogsaa tidligere havt sammenhængende furuskog op til 600 m. o. h. Ogsaa her var adskillige skogrester, da bebyggelsen af Ørjevasgaard begyndte i 1855, men nu er de borte. Det samme er tilfælde i Pantdalen, hvor furuskogen tidligere gik helt indover til Pantdalsmyrerne. Af Strækninger, der tidligere har været bevokset med birke- skog, men nu er gaaet over til snaufjeld, er der store vidder. Hele Susenfleldneset var til for 50 aar siden bevokset med birke- skog, og til den aller seneste tid har her været rester af gamle rengjærder. Nu er hele denne høide i en længde af 8 km. snau- fjeld med spredt birk langs elven.