Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/297

Denne siden er ikke korrekturlest


284 NORDLANDS AMT. dyrkning, er Moengmyreme og de øvrige myrer paa sydsiden af Røssvatn. Der er græsmyrer paa lerundergrund. Mu1tem y rer findes i Særdeleshed langs Kruffjeldet, paa Røssvatns østre side samt paa NeøejËjeldet mellem gaardene Lanes og Bergli. Flere myrer er gode multen1yrer, men der samles bær kun til husbehov. Paa flere steder inden serpentinen i det 1128 m. høie fjeld Hatfen er der smaa aarer med en længde indtil l4 a 15 m. og en bredde op til 2.5 m. Her er skjærpet paa kobberkis og broget kobber. Længdeudstrækningen er ubety’delig. Afstanden fra kysten er stor og terrænet uveisomt. Malmen har ringe udbredelse. ɔ Ogsaa magnetjernsten og kromjernste11 forekommer her. I Hattens bratte vestside sees høit oppe i en lodret klippe- væg en støi-re, stærkt grønfarvet plet. “ Kromma1m findes ved den ene af de andre mindre serpen- tinkupper nær Hatten. Serpentinen omkring Grytetind ved Krutaaen fører noget magnetkis indsprængt i smaaklumper i hvide kvartsgange med druserum. I Susendalen omkring Mikke(jordet og Pantdalsli er flere smaa forekomster af sølvholdig blyglands og fahlerts. Malmen er spar- somt spredt i korn og smaaklumper i gange og nyrer af hvid kvarts i kalksten, især paa kvartsens grændser mod sidestenen. I samme egn forekommer ogsaa jernglands med en del magnet- jernsten i krystallinsk kalk og med en mægtighed af over 1 m. Marmor og kalksten forekommer paa mange steder i Hat- fjelddalen herred, som tidligere berørt (bind I, pag. 160). Den afsides beliggenhed hindrer vistnok udnyttelse af marmoren i dette herred. Brynesten forekommer ved Ugelvatn. Forekomster af grafitskifer er før omtalt (bind I, pag. 160). Skifer forekommer ved Skrivstensbækken, nordøst for Hatfjeld- dalen kirke. Veksten forekommer i Grubland9haugen. Fiskeri. Mange vande er fiskerige, som før omtalt (bind I, pag. 494). I vandene er ørret, røyr og harr. I Røss“vatn er fisket af røyr af vigtighed. Fiskeri drives som næringsvei, idet hver gaard gjerne vil have Ve til 1 tønde fisk som spegemad. I Lofotfisket deltager endel af befolkningen i Hatfjeldda-len herred.