Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/30

Denne siden er ikke korrekturlest


. BODØ BY. I 9 udførsel i 1904 i statistiken opføres med 2292 0O0, saa kommer det deraf, at der fra Sulitelma kobberværk er udført kobberholdig svovlkis til en værdi af 1557400 kr. og kobber for 570 500 kr. Indførselen fra udlandet er mest kul til dampskibene; der indførtes i 1904 kul for 709 2O0 kr., Salt for 20 7OO kr., bræn- devin og spiritus for l83O0 kr. Indførselen af kornvarer, suk- ker, kaffe o. s. v. direkte fra udlandet er ringe. Naar Bodø kommer op til en indførsel af 3803 6OO kr. i l904,. da skyldes dette den omstændighed, at der er indført maskiner og maskindele til en værdi af 2058000 kr., vistnok væsentlig maskiner til Sulitelma. Toldintraderne i Bodø udgjorde i l905 278 920 kr. For de mange dampskibes forsyning med kul er kulhandelen af v’-tighed. Ellers er handelen i Bodø taaleliglivlig, men de handlende faar sine varer væsentlig over de sydlige byer Kristiania og Bergen. Som Bodøs opland maa Skjerstadfjordens omgivelser regues; byen faar tilførsel derfra. Kjød faaes ogsaa fra Melø og fra Helgeland. Paa fersk fisk er der i regelen rigelig tilgang, saaledes paa torsk, brosme og uer. Bodø samlag “for brændevinshandel er nu det eneste sted i amtet, hvor brændevin lovlig kan kjøbes. Der solgtes i 190O 56146 liter, og den samlede Omsætning var l66 626 kr.; over- skuddet var 45 387 kr. l ø I 1900 holdtes afstemning om samlagets fortsatte bestaaen. Af 2042 stemmeberettigede afgaves alene 149 godkjendte stem- mer, hvoraf 137 mod og 12 for samlagets bestaaen. Det disponible overskud for l904 beløb sig til kr. 33105.38, deraf tilkom 15 pct. Bodø kommune eller kr. 4965.81, statskassen kr. 21518.5O; resten, kr. 6621.07, disponeredes af samlaget og anvendtes til forskjellige nyttige formaal, som den tekniske aften- skole, forstærket gadevagt om nætterne ivintermaanederne, Bodø og omegns turistforening, Nordlands fiskerise1skab, Bodø husflids- skole for børn og Bodø folkebibliothek. I 1905 blev omsat 588l2 liter for 180663 kr., i l904 56197 liter for l63 995 kr. Samlaget har havt eneret til almindelig øludskjænkning, der er tildelt 4 rettigheder mod afgift. Private har havt 2 indskrænkede rettigheder. Antallet af smaasalgsrettigheder var i l9O0 16, heri ikke medregnet de vin- salgsrettigheder, som endel handelsmænd har i henhold til sine handelsbreve. Skibsfart. Antallet af de i byen hjemmehørende fartøier var i l9O0 l2 dampskibe og 42 seilfartøier med en samlet drægtig-