Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/301

Denne siden er ikke korrekturlest


288 NoB1)1.ANns A1HT. 1893-97 632 kr., i 1895-99 8O0 kr., i 1897-1901 820 kr., i 1899-1903 933 kr. Efter den officie11e statistiks inddeling af de selvstændig be- boede brug havde i Hatfjelddalen herred i 19O0 1 brug en matri- kulskyld indtil 0.2O mark, 3 brug fra 0.21 til 0.5O mark, 18 brug fra O.51 til 1.00 mark, 74 brug fra 1.01 til 3.00 mark, 9 brug fra 3.01 til 5.00 mark. Ti1sammen 105 brug. Alle opgaver over udsæd og husdyrhold m. m. er fra opga- verne ved fo1ketællingen i 1900. HaWelddalen pr(estegaard, Solberg, af skyld 2.64 mark, er ikke reduceret efter lov af 19de juni 1882. Gaardens ind- mark er opgivet til ca. 12 ha., udmark og skog til ca. 2O0 ha. (186 ha. produktiv skogmark og 20 ha. uproduktiv). Skogen bestaar af gran samt endel birk og rogn; den er tilstrækkelig til gaardene behov for trævirke. Efter opgave fra sognepræsten af l891 havde gaarden føl- gende besætning: I hest, 7 kjør og endel smaafæ, samt gjennem- snitlig av1ing: ca. 1O tdr. poteter, 3 tdr. kaalrabi, næper og gule- rødder. -Der var ingen husmandsplads. Præstegaarden er gaards-nr. 1, brugs-nr. 8 og 4. Udsæd i 19OO var: l hl. havre og 1 bl. havre til grønfoder. 7.50 ar brugt til have, deraf 2.75 ar til kjøkkenhavevækster. Der var 2 arbeids- vogne og l arbeidskjærre. I Hatfjelddalen herred er der ikke mere end 9 eiendomme, som i matrikulskyld har 3 mark og derover: Þ Hatj)“elddalen, gaards-nr. 1, brugs-nr. 1, af skyld 3.8O mark. Udsæd i l900: 0.5O bl. byg og 2 hl. poteter. l ar brugt til bave, deraf 0.5 ar til kjøkkenhavevækster. Husdyrhold: 2 heste, 16 storfæ, 9 faar, 6 gjeter og 9 høns. Der var l arbeidsvogn og 2 arbeidskjærrer. Hatflelddalen, gaards-nr. 1, brugs-nr. 5, af skyld 3.74 mark. Udsæd i 1900: O.5 h1. havre til grønfoder og 2 bl. poteter. Hus- dyrhold:I 2 heste, 9 storfæ, 8 faar, 7 gjeter og 8 høns. Der var 1 arbeidskjærre. Ha(Zffelddalen er poststation, 80 km. fra Mosjøen. Ved Hat- fjelddaIen er der kirke, hotel, skydsstation og handelsboder. Vejî9enm.oen- kaldes ]Oønbækmoen, gaarden ligger ved en bæk, som kommer fra et tjern. Gaards-nr. 3, brugs-nr. l, af skyld 3.5O mark. Udsæd i 1900: O.75 hl havre til grønfoder og 1.25 h1. poteter. 1 ar brugt til turnips og 1 ar have til kjøkkenhave- vækster. Husdyrhold: 2 heste, 7 storfæ, 4 faar, 17 gjeter og 5 høns. Der var 1 arbeidsvogn og l arbeidskjærre. Nerlien, gaards-nr. 4, brugs-nr. 1, af skyld 3.06 mark. Udsæd i 1900: 1 bl. havrc til grønfoder og 8.5 h1. poteter. l ar brugt