Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/310

Denne siden er ikke korrekturlest


ALSTAHAUG HERHE1). 297 Grønland, Liggevær, Maasøen, Hu.s”uær, Brynøen, Emorsøen, Langøen, ])raget og Almenningen. Mellem Blomsøen og Husvær ligger spredt endel klippefulde smaa-øer, holmer og skjær, som Alterøerne, Sanderøen, Høgøen, 25 m. høi, og Gulbrandsøeme. Geo1ogi. Det faste fjeld i Alstahaug herred er glimmer- skifer med kalksten eller marmor i den del af herredet som ligger lavt; det høie land er granit. Der, hvor de Syv Søstre hæver sig over det flade land paa Alsten, er det graniten, som hæver sig over skiferlandet. Graniten har større evne til at staa imod og er derfor høiere. Nær grændsen mellem graniten og glimmerskiferen paa Alstenø er i glimmerskiferen krystaller af staurolit. Ler forekommer langs Grytaaen fra dens sammenløb med .Fjeldelven og nordover. Nær den nordvestre side af de Syv søstre er der flere moræner foran botnerne. Ovenfor Le‘irflorden i Alstahaug foran Storvatn er en ende- mon-æne, hvis overflade har form af en terrasse. Dens øverste del ligger 66 m. o. h. Huler er tidligere omtalt (bind I, pag. 205). Herredets v a sd r a g er tidligere omtalt (bind I, pag. 455-56). Elvene er smaa; den største er Grytaa. I Alstahaug herred er kun faa og smaa indsj øer; der er 7 smaavande paa tilsammen 0.2 km.2 Fjorde og havne. Fjorde, som helt eller delvis støder op til Alstahaug herred, er Vej’senj)orden, Haugsflord, .4lstahaugjjord, Blomsøraasa, Al-sWorden og Blom“9øviken. l Disse fjorde i Alstahaug er tidligere omtalt under afsnittet om havet og fjordene (bind I, pag. 322). I .4lstahaugvaagen er en rummelig og ganske god havn; lige ud for præstegaardens sjøhuse er der 13 m., længer ind i bugten 12 m. og udenfor sjøhusene 20 m. dybt med ler- og sandbund; langt ind i bugten er grundt; sydvestlig storm sætter svær sjø ind i Alstahaugvaagen. Ved Hellesvik, ogsaa kaldt Søvikvaagen, er en søgt havn med god h“oldebund og 12 m.s dybde; man ankrer lige ud for den nordligste brygge; inderst i bugten er det grundt. I Husvær-sundet mellem Husvær og Kalvødraget er ankerplads, men kun for mindre fartøier. Holdebunden i sundet er god, men bunden temmelig ujevn. fra 13 til 23 m., med sand og mudder. Bedst ligger man nord for Svindraget.