Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/313

Denne siden er ikke korrekturlest


300 NORDLANDS Au-r. H u sdyrhold samt fj ærkræ i Alstahaug herred: 190o. Heste . . 83 Storfæ . . 684 Faar . . 634 Gjeter . . l Svin . . 43 Høne ........... 979 I Alstahaug er kvæget stedegent. Der har tidligere været airshirekjør paa enkelte gaarde, men disse er forsvundne. Faarene er blandet med cheviot. Melkeproduktionen er i de senere aar noget forøget, og Salg af melk er af betydning, siden der oprettedes meierier. Der sælges endel kjør, kjød og flesk, smør og lidt u1d. I 1905 var der i Alstahaug herred l meieri, Alstahaug aktiemeieri. Skog. Paa Alsten paa de Syv søstres vestre skraaning er der lidt løv- og barskog; saaledes er der noget barskog under gaarden Dalen ; lidt skog er der ogsaa paa sydøstskraaningen fra gaarden Skei og nordover til Rakneset. Paa Blomsøen er lidt løvskog vest for og syd for gaarden Altervaagen og paa øens øststrand nord for pladsene Blomsøvalen. Der vokser or, asp, rogn og hæg, saaledes ved Skei i Alsta- haug hæg og asp. Paa Als-ten er der i myrerne’fururødder. Befolkningen er paa grund af den knappe tilgang paa ved henvist til mest at benytte torv som brændsel. Paa enkelte gaarde findes ikke en busk, og kun faa gaarde har tilstrækkelig brænde- ved for behovet. Veden kjøbes fra Bindalen, Velfjorden eller Namsen. Middelprisen i 1905 pr. favn birkeved var l2 kr. og for furu og gran 10 kr. Middelprisen i 1905 pr. tylvt bygningstømmer var 20 a 22 kr.; dimensionerne var l0-14 alene længde, 5 à 6 toms top. Der er snaumark skikket til skogkultur. I herre(let er endel ikke ubetydelige myrer. Saaledes strækker sig fra Søviken store myrer mod nordøst opover til grændsen af Stamnes og ind i dette herred. Denne myr er i Alstahaug 5 5 km. lang og gjennemsnitlig 2 km. bred. Den er hist og her afbrudt ved fjeldrabber og dyr-