Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/315

Denne siden er ikke korrekturlest


302 NoR1)1.AN1)S AMT. Samlet udbytte af fiskerierne i Alstahaug og Stam- nes herreder: . 1902. 1903. 190-L l905. 1906. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Fedsildfiske .... 1 000 - 92 48O - 17 000 Laks- og sjøørretfiske. 2 581 2 140 3 141 3 48O 3 65O Andre fiskerier . . . 69O0 11700 6638 6578 6186 - Tilsammen 10481 13840 102 259 10 O08 26 831i Der er 6 landhandlere i Alstahaug De vigtigste han- delspladse er ‘S‘øvik, H8Zl6-92ffk, Braseen, H:(sv‘ik og Østbø. Handelsforeninger er der paa Hel1esvik og Østbø. Søral stens han delsforening paa Hellesvik begyndte sin virksomhed i 1898, havde ved udgangen af 19O0 32 medlemmer og i aaret 19OO en Omsætning af 47 00O kr. Af rettigheder til udskjænkning af øl er der to almi11- delige rettigheder. P o s t a a b n e ri e r i Alstahaug er der paa Søvik, :1lstahaug, Østbø og Brasøen. Der er rig s t e le fo n s t a t i o n paa Blomøen, LeivZfjorden, Søvik og Ostbø. A Private t el e f o n s t a t i o n e r er der ved Søvik sygehus, Søc?ik, Bel.s“vaag, Helles-mik og IIerten. Dampskibsanløbssteder er Søvik, Østbø og Brasøen. Bebygning. De fleste gaarde og pladse i Alstahaug lig- ger paa Alsten, og her langs strandsiderne fra Hamnes og syd- over til kirken, samt fra Hellesvik og nordoverZ Ogsaa Blom-søen har flere gaarde og pladse paa sin nordre og søndre del. De bedst bebyggede strøg er omegnen af Søvikvaagen samt nordenden af Blomsø og Husvær ytterst i øerne. Den del af Alstenøen, som hører til Alstahaug, havde 125 be- boede huse med 745 indvaanere i 1900, Blomsøen 7O huse med 438 indvaanere, Hus-nær 15 huse med 102 indvaanere og Præst- øen 20 huse med 104 indvaanere. 12 andre øer har 46 huse med 287 indvaanere. De mindre øer, som er bebyggede, er: Buøen med 2 pladse. Ole Anden-søen med l plads. Valøen med l gaard og l plads. Skarvøen med 2 pladse. Ebholmen med 3 pladse.