Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/318

Denne siden er ikke korrekturlest


ALSTAHAUG HERRED. 305 Hans kontor og hans stuer viser endnu i sin fornedrels.e spor af en gammeldags, naiv arkitektur og et tilløb til en kom- fort, der hæver sig over de jevne landsens huse. Hans bolig brugtes til oplag for redskaber indtil den sidste tid. Petter Dass’s gamle bolig, er et toetages lavt hus med græsgroet tag. Et buevindu med smaa ruder i en rosette over indgangen er omtrent det eneste, som særlig udmærker det. Faeaden er temmelig godt bevaret, men ellers er huset i en sørgelig forfatning. HaIve taget er styrtet ned sammen med den søndre væg; træet var ganske raaddent og faldt i muld ved berøring. Kun en stue er endnu brugelig. Bjælkerne her er store og øiensynlig endnu i god behold. Man ser sporene efter en staselig peis, som nu er fiyttet til nabohusets dagligstue. Den del af vaaningen, som var tilhøire for hovedindgangen, er revet. Derved er indgangen, som oprindelig laa symmetrisk, nu kommen i den ene ende. Indgangen, en sirlig portal, til- trækker sig opmærksomheden. Men indenfor ligger hr. Petters gamle stue med solide bjælkevægge og døre med tykke, hjemme- smedede laase. Trænagler sidder tildels endnu tilbage i gu1ve og tag, og i væggene knagger. En mærkelighed ved stuerne var de gjenstaaende ovnsrammer, smukke, med rundbuer forbundne søiler, støttede mod Bjælkevægge. En af disse rammer, nu flyttet over i den nuværende beboelsesleilighed, havde endog søiler med tilsprang til kapitæler og ovenpaa rundbuen en udskaaren gylden krone. Denne fornemme stas tør dog maaske stamme fra kirken I anden etage ligger Petter Dass’s kontor ud mod haven og seilleden. Gaarden har et stort, firkantet og græsgroet tun. Af andre huse tør et langt og lavt, nu temmelig skrøbeligt bryggerhus saa nogenlunde datere sig fra Petter Dass’s tid. Det rummer under alle omstændigheder en levning fra ham, en meget vid, dyb og med vældige mure forsynet kjælder. Det forklares at have været hr. Petters ølkjælder. Om Alstahaug præstegaard beretter arkitekt Trap Meyer: Den gamle hovedbygning paa Alstahaug er, saavidt man af dens formsprog og af folketraditionen kan dømme, opført mod slutten af det 17de aarhundrede. Naar den blev bygget, er ikke dokumenteret. Den er ikke uden arkitektonisk værd, og den haandværksmæssige udførelSe er ypperlig Grun(lplanen er typisk, men viser noget større dimensioner end sædvanligt. Vinduer, døre og ovnsanlæg er ordnet med dekorativ virkning for øie, væggenes laftværk, saavelsom bjælker og dragere er smukt udformet, og en meget nobel farvevirkning opnaaet ved enkle mid1er. 20 - Nordlands amt. 1II.