Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/319

Denne siden er ikke korrekturlest


306 NORDLANDS AMT. “ Udadtil viser bygningen sig yderst enkel, men desto rigere virker den vakre hovedindgang mod den rolige med vertikalt panel klædte vægflade, og dens virkning støttes i høi grad ved vindusanlægget og ved den afsluttende gavldannelse med de godt formede vindskier. Et frodigt torvtag dækker lunt og harmonisk det hele mod sommerens solbrand og vinterkulden. Men menneskehaanden saavelsom veir og vind har huseret slemt i den gamle præste- gaard. Storstuen til høire og kjøkken med kammer til venstre er nedrevne mod slutten af det 19de aarhundrede, efterat sogne- præstens bolig var forlagt til Stamnes, og den gamle præstegaard var gaaet over i privat eie. Storstuens grundmur findes endnu urørt, dørfløien hænger paa sin plads, og den rige dekoration om brandmuren opbevares nu i eierens bolig, som er bygget paa det gamle kjøkkens plads. Men ogsaa kjøkkenarrangementet er i sine hovedtræk bestemt markeret ved, hvad der endnu er forhaanden, og indredningen staar endnu de fleste omboende i friskt minde. Det er dog i en høist skrøbelig forfatning, resten af byg- værket har holdt sammen til vor tid. Grundsvillerne er raadnede og sammensunkne, omfarene og gulvplankerne har tildels forskudt sig, vindusruderne er sønderslaaaede og taget utæt. . Fra et arkitektonisk synspunkt vil Alstahaug præstebolig fortjene at bevares, men dens historiske interesse overgaar langt dens arkitektoniske. Her paa det endnu eksisterende kontor i 2den etage har Petter Dass arbeidet, og her har han skrevet sin «Nordlands Trompet». Der er arbeidet med istandsættelsen af Alstahaug gamle præstegaards tildels nedfaldne hovedbygning ved private midler. Bygningen viser sig paa sine steder noksaa medtaget af tidens tand. Paa den gamle bygnings mørkloft var paa et af «trobordene» indskaaret, eller rettere udskaaret, en indskrifYt. Ved nedriv- ningen af taget viste det sig at der stod, fordelt paa fire linjer og med vakkert udskaarne, gammeldagse bogstaver følgende: NI DEU‘S‘ IPSE D()MUM ET PRÆCLARA PALATIA CONDAT EST HOxlIINUZl“[ CERTE TUNC SINE FRUGE LAB()R. (Hvis Gud selv ikke bygger huset og de herlige haller, saa er menneskenes arbeide sikkert uden frugt.) Muligens er det Petter Dass, som har ladet det udføre. Petter Dass’s baadstø ligger bag Kirkehaugen ved Alstahaug- vaagen. Et stort, brøstfældigt nøst og spor efter brygger er dog alt af senere oprindelse.