Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/325

Denne siden er ikke korrekturlest


312 NORDLANDS AMT. . Alstahaug annekskirke er en langkirke af sten, opført før 1250, med 45O siddepladse. A Kirken synes efter Aslak Bolts- jordebog at kaldes Haugs kirkja, men har vel almindelig været kaldet Alastarhaugs kirkja. Den var indtil ud i det 18de aarhundrede hovedkirke i et præstegjeld, som ogsaa omfattede Vefsen, Ha-tfjelddalen, Tjøtta, I-Ierø, Nesne og Hemnes. St. Mai-garetæ kirke i Alstahaug præstegjeld omtales som nedlagt i kongebrev af 26de marts 1587. Den kan derfor vel ikke have været den samme som Alstahaug kirke. Alstahaug annekskirke var hovedkirke indtil Stamnes kirke blev det ved resolution af 11te december l86l. Nesne og Hemnes præstegje1de blev fraskilte ved reskript af 30te marts 1731, Vefsen præstegjeld ved reskript af 6te marts l767, Herø præstegjeld ved resolution af 11te december 186l (jfr. resolution af 9de juli 1869), Tjøtta præstegjeld ved resolution af 11te december l86l. Alstahaug kirke, en gammel stenkirke, ligger i vakre om- givelser ved søndre ende af Alstenø, med de Syv Søstre som baggrund. Alstahaug kirke er vistnok ældre end midten af det l2te aarhundrede; den er omhyggelig opført og rigt udstyret. Ved senere udvidelse og ved fjernelsen af det høireiste tag har den fuldstændig tabt sin maleriske totalVirkning, og blot arkæo- logen byder den endnu noget af interesse. Indtil for en menneskealder siden stod Alstahaug kirke urørt, omtrent som i Petter Dass’s tid. Det var en liden enskibet sten- kirke med kor. Men i l864 til 1865 byggedes fra nyt af et større skib til, saaledes at den gamle kirke optoges i den nye som kor og sakristi. Det gamle skib er nu kor, og det gamle kor er sakristi. Det er derfor blot disse sidste, hvortil den histo- riske interesse knytter sig. De er (ligesom det senere nye skib) opbyggede af huggen brudsten, hviler paa en smukt profileret sokkel og har den romerske stils rundbuer og vældige mure. Paa den nuværende søndre sakristivæg fører en stenportal ind, sjelden vakker ved sine enkle 1injer. Dens ydre rundbue har hugne rosetter. I det hele gjør det gamle bygverk udenfra et fornemt indtryk. I sakristiet eller det tidligere kor staar endnu paa sin gainle plads altertavle, alter og knæfald, men er nu ude af brng. De er vistnok yngre end fra Petter Dass’s tid. Paa foden af tav1en læses: «Til Guds Ære og denne Kirkis Prydelse er denne Altar- tafle af H: Peder Pedersen Pastor her sambt . . . Hustru Kir- stine ..... forerit.» En gammel bibel paa alteret (trykti Kjøbenhavn 1777) bar følgende inskription: «Denne leveret af Herr: Professor Hans Dahl til Alstahaug Skolehus 1784.»