Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/326

Denne siden er ikke korrekturlest


ALSTAHAUG HERRED. 3I3 I sakristiets kjælder siges de jordiske levninger af Petter Dass at have hvilet. Hans kiste er nu fjernet. Paa kirkens nye alter staar 2 større lysestager af messing med følgende initialer: M A D - R L D A. Og det endnu i brug værende messingdøbefad har bogstaverne H P I). M A D og tallet 1697. Disse ting hidrører altsaa fra Petter Dass selv og hans hustru, hvis navn var Margrete Andersdatter Dass, saa bogstaver (M. A. D.) og tid svarer. Messinglysekronerne fra taget i kirkens skib, en større og en mindre, er yngre. Paa den første læses denne inskription: «Hr. Eric Sparre fød paa Snaasen 1720 0pdraget og oplærdt i Trunhiems skole 5 aar ved Kiøbenhavns accademie 17 aar capellan til Alstahoug. Første sogneprest til Lurøe og Trænen 51 aar gammel Ao. 1771.» Biskop Nannestad beskriver kirken i 1750: «Alstehoug Kirke, en grundmuret Liden Bygning: med hugne Steen-Lister neden om: Choret uden paa har oven om mange Hvelvinger og blinde Vindøjne: 0mkring den Kirke-Dør paa (3horet ere adskillige Steen-Zirater: men Muren er paa den V enstre og Søndre (Side) meget Brøstfældig, saa den aldeles snart maa hielpes med Udspekning af gode sterke Jern Ankere: Paa den VeSt1’e Gavl er den store Dør med et Vindøje paa, Døren aabnes ike uden for Lig: Døren, som mand gaar ind ad er nede i Kirken paa den Søndre Side, og lige for den lige saadan Dør paa den Nordre Side, som aldrig aabnes: Paa Kirken er Bord- Tag: dobbelt, tierebred: Neden mod den Vestre Gavl staar paa Kirken et SpitZ Taarn, som l743. og 46. ved Torden er, 1st af- brendt og 1746 gandske splitet, da den øverste SpitZe af den Vestre Gavls Steenmur blev afslagen, hvor nu er klæd med Bord. Een Klaake: Intet Skriftehus: som dog forlanges at kunde bygges uden for den Dør paa Choret, dog nødvendigere Ting maa 1st hielpes: Træ-Altare: Røt Altar-Klæde: Messehagel af hvit Gylden- styke med røt † omsat med Guldkniplinger og under foret med ret Taft: Kalk og Patel af Sølv, forgylt: Altar-Tavle slet Ar- bejde, nederst sees der Nadverens Stiftelse, midt paa i større Skikelse †-fæstelsen, og der udenfor paa den Højre Side Mose, paa den Venstre Johs: Baptista: øverst staar Christi Billede, som staar op fra de døde: paa Altar-Tavlen staar l636. Prædike- stolen er af Eeg med sorte drejede Pillere given af Hr: Jac: I-Iermunsøn Borkman, ligesom og Skriftesto1en, der er malet med adskillige Sindbilleder, hvor og Hr. Borkmans og Hustroes Navn staar: den er nu Præstens Stol, ti Afløsning skeer for Altaret: