Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/327

Denne siden er ikke korrekturlest


3 l4 NORDLANDS A1uT. Fonten er nede i Kirken lige for den Nordre Dør, som ike op- 1ukes, der er et stort Messing-fad. Over Chors-Døren staar St: 0lai Billede gamelt Arbejde, med Krone og Dyret under Fød- derne, der paa en gamel Forgy1dning, med 2. Døre for, har vel været den gamle Altartavle: I Choret staar en Præstes Skilderi, fød l52O, holdes for at have været den 1ste Lutherske Præst, døde 80. Aar gamel.» llte januar 1818 slog lynet ned i Alstahaug kirke, splin- trede ganske dens taarn og beskadigede tillige kirken i andre hen- seender, alt uden at ild sporedes. Alstahaug præstegje1d var før meget stort. Her hidsættes efter reformatsen af 1589: Alstehoug. Derudi ere 6 Kirker og 2 Capeller, hvilke af 4 Præster hetjenes skulle. 1 Til Alstehoug Hovedkirke ligger Bønder 66, Huusmænd 17. 2. Sandnæs Kirke ligger fra H. K. 1 Mil paa samme Land. Bønder og Huusmænd derhos liggende ere regnede til Alste- houg K. Disse to Kirker skulle hetjenes af een Præst, 6 hellige Dage Alstehoug, og den 7de paa Sandnæs. 3. Herø ligger fra H. K. udi Nordvest lVegsø. Bønder 66, Huusmænd 16. 4. Tjøttens Kirke ligger fra H. K. udi Syd Ve Vegsø, fra Herø 1V2 Vegsø. Bønder dertil 64, Huusmænd 1. W Disse to Kirker skulle hetjenes af en domesliCo saCellano. Udi Herø to hellige Dage, og den tredie udi Tjøtten. 5. NæsZne Kirke ligger fra H. K. udi Nordost 3 Vegsø. Bønder 106, .Huusmænd 2O. 6. Hemnæs Kirke udi Raen ligger fra H. K. udi Nordost 5 Vegsø, fra Næsset 3 Vegsø. Bønder 86, Huusmænd 10. 7. Dumnæs (3apel ligger fra H. K. udi Nord 3 Vegsø, fra Næsset udi Vester 1îZs Vegsø. Bønder derhos boende ere reg- nede til Hemnæs og Næssets Kirker. . Disse tre Kirker skulle hetjenes af en Capellan, residerende udi NesZne, og skal skee Tjeneste udi NesZne to hellige Dage, den tredie udi Hemnæs, den fierde udi Dumnæs Capel. 8. Dolstad K. udi VefZen ligger fra H. K. udi Øster 3 Vegsø. Bønder 1l6, Huusmænd 12. Denne Kirke skal hetjenes af en Capellan, derhos residerende, hver Hellig dag, undtagen naar Sognepræsten har hans Tjeneste behov hos nogen af de andre Kirker. Aarlig Pr(esterenfe: Ad mensam . ....... . 45 Voger Fisk.