Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/328

Denne siden er ikke korrekturlest


ALS’l’AHAUG HERRED. 315 Tienden ungej’ær: Korn . . . , ..... . 5O Tdr. Fisk ................. 50 Voger 0st ................. 10 - 0ffertold I Pd. af hver formuende Mand, og Ve Pd. af Enker og Huusmænd. p Kirkegang og Udfærd efter Recessen. Kan saaes til Præstegaarden ......... 24 Tdr. Kan holdes Malkekøer ............ 24 Af fornævnte Rente skal Sognepræsten give sin domestico sacellano 12 Daler og fri Kost. Den residerende Capellan udi NæsZne skal have Præstens J ord i NæsZne at besidde, som skylder aarligen 2 Voger, og dertil Halvparten af 0ffertolden og al Udfærd og Kirkegang, som falder hos de Bønder og Huusmænd, som han betjener. Den residerende Capellan i VefZen skal have at besidde Præstens Gaard i Dolstad, som skylder 2 Voger Fisk, og dertil Halvparten af 0ffertolden og al Kirkegang og Udfærd, som falder i det Annex, han “betjener. Herforuden er hvis Bønderne villigen ville forhjelpe til deres Underholdning. I erstatning for fisketienden har Alstahaug sog11epræstembede aarlig 408 kr. og Alstahaug kirke 548 kr., hvortil kommer et tillæg. Knud Knudsen Nordherø skjænkede til præstegjeldets fattig- kasse sin beholdne formue, i 1827 indbetalt med 29 spd. 97 skill. Nils Johansen Tenden og hustru skjænkede i 1828, i tilfælde af at den længstlevende ikke indgik nyt ægteskab, sit hele bo til lige deling mellem skole- og fattigkassen i Alstahaug fjerding. Thorkild .Myhre skjænkede ved testament af 1796 til Alsta- haug fattigkaSse renten af 20O rdlr., hvilken kapital i sin tid Var forbrugt, men senere ved frivillige bidrag blev gjenoprettet med lO0 spd., og til sognets skolekasse renten af 3OO rdlr., der senere gik over til 30 spd., som ved -sognepræsten Paal Gaar(lers gave af 70 spd. blev forøget til 10O spd. Veie. Hovedvei gaar fra .4lstah-aug kirke nordover langs Alstens vestside, forbi Belsvaag, He1lesvik Søvik, Lund, Myrvold, Stein-o og Stokka; ved denne sidste gaard gaar den østover gjennem Stokkaskaret og videre nordover til grændsen mod Stamnes her-re(l. Paa nogle faa steder er der adskillig stigning, saaledes ved Stokka- skaret, og et par bakker er der ved Søvik og Garmannbakken mellem Alstahaug og Belsvaag, men ellers er veien jevn og flad. Over Aaringselven, Hertenelven og bækken Evja ved Lund fører træbroer. Veiens længde er 12 km.